Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 197–207
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland

ELŻBIETA MARTYNIUK1,2, AGNIESZKA CHEŁMIŃSKA2, JĘDRZEJ KRUPIŃSKI2
1
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland;
2 National Research Institute of Animal Production, Balice, Poland

Abstract: Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland. The study, based on the customised questionnaire, was aimed at evaluating the contribution of relevant stakeholder groups in the implementation of Strategic Priorities and specific tasks identified in the Action Plan to the National Strategy. The analysis shows that breeders associations and other organizations entrusted with herd book keeping, as well as agricultural universities, are significantly contributing to the implementation of the National Strategy. In addition, significant involvement in implementation was reported by regional authorities (Marshal’s Offices in voivodships) and extension services. Public administration and governmental agencies proved to be heavily engaged in implementation and enforcement of specific areas of the Action Plan.

Key words: National Strategy, animal genetic resources conservation, stakeholders

Streszczenie: Analiza wdrażania Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce.Badania, oparte na ankietach przygotowanych indywidualnie dla wybranych grup organizacji miały za zadanie ocenić, w jakim zakresie te grupy przyczyniają się do realizacji Strategicznych Priorytetów i specyficznych zadań, przyjętych w Planie Działań do Krajowej Strategii. Analiza wykazała, że związki hodowców i inne organizacje, którym powierzono prowadzenie ksiąg hodowlanych, jak też uczelnie rolnicze mają znaczący wkład we wdrażaniu Krajowej strategii. Ponadto duże zaangażowanie wykazały wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie jak i służby doradztwa rolniczego. Administracja publiczna i agencje rządowe były zaangażowane w wysokim stopniu we wdrażanie i nadzorowanie działań, w zakresie swoich kompetencji.

Please use the following format to cite the selected article:
MARTYNIUK E., CHEŁMIŃSKA A., KRUPIŃSKI J. Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016:197–207

Authors’ addresses:

Elzbieta Martyniuk
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Ciszewskiego 8,
02-786 Warsaw
Poland
e-mail: elzbieta_martyniuk@sggw.pl