Effect of herbal mixture in beef cattle diets on fattening performance and nutrient digestibility

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 187–195
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Effect of herbal mixture in beef cattle diets on fattening performance and nutrient digestibility

RENATA KLEBANIUK, MACIEJ BĄKOWSKI, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, MAGDALENA OLCHA, JUSTYNA WIDZ, MALWINA ZAJĄC
Instituteof Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Effect of herbal mixture in beef cattle diets on fattening performance and nutrient digestibility. The aim of the study was to evaluate the impact of herbal mixtureaddition in beef cattle diet on daily weight gain, feed utilization and the nutrient digestibility. The study was performed on 16 Limousin bulls during the fattening period from 100 kg to 650 kg of body weight. The animals were divided into two groups: a control (C) and experimental (E) group. All experimental bulls received the same daily rations composed of basal feeds and a concentrate mixture. The experimental factor was a certified mixture of dried chopped herbs (the author's own elaboration): Echinacea (Echinacea purpurea Moench.), garlic (Allium sativum L.), thyme (Thymus vulgaris), caraway (Carum carvi), and liquorice(Glycyrrhiza glabra), given additionally to the rations, in the amount of 3% of the predicted daily dry matter intake. During the study, the feed intake, animal weight gain, feed utilization per 1 kg of  body weight gain, and nutrient digestibility were determined.The digestibility study was performed with the indicator method using acid-insoluble ash (AIA) as internal indicator. The addition of herbs improved animals’ performance. Higher daily gains in the experimental group of animals (1194 g/day/animal), compared to those fed without the addition of herbs (982 g/day/animal), were found with simultaneous better feed utilization for 1kg of growth (5.01 kg in the experimental group, 5.94 kg in the control group). Higher apparent protein and fat digestibility coefficients were noted in the animals from the experimental group (by 1.3 and 2.5 percentage points, respectively), compared to the control ones. In conclusion at least a 3% addition of herbal mixture containing Echinacea, garlic, thyme, caraway,and liquoricecan be recommended in beef cattle diet in order to improve thefattening performance. The addition of herbs improves animals’ performance. Higher daily gains in the experimental group of animals, with simultaneous better utilization of feed per1 kgof growth, were found.

Key words: beef cattle, herbs, digestibility,fattening performance

Streszczenie: Wpływ mieszanki ziołowej w dawkach bydła mięsnego na wskaźniki wydajności opasu oraz strawność składników pokarmowych. Celem badań była ocena wpływu stosowania mieszanki ziół w dawkach pokarmowych dla opasów na przyrosty masy ciała, zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała oraz strawność składników pokarmowych.Badania przeprowadzono na 16 cielętach rasy Limousine  utrzymywanych od ok. 100 kg do 650 kg masy ciała. Zwierzęta podzielono na 2 grupy: kontrolną (C) i doświadczalną (E). Zwierzęta obydwu grup otrzymywały w dawce te same pasze objętościowe i mieszankę treściwą. Czynnikiem doświadczalnym była mieszanka suszonych, krojonych ziół (receptura własna):  jeżówka (Echinacea purpurea Moench.), czosnek (Allium sativum L.), tymianek (Thymus vulgaris), kminek (Carum carvi) i lukrecja (Glycyrrhiza glabra) dodawana do dawki w ilości 3% przewidywanego  dziennego pobrania suchej masy dawki. W trakcie badań oceniono spożycie paszy, przyrost masy ciała zwierząt, zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz strawność składników odżywczych. Badanie strawności przeprowadzono metodą wskaźnikową przy wykorzystaniu popiołu nierozpuszczalnego w HCl (AIA). Dodatek ziół do dawek pokarmowych poprawił wskaźniki odchowu bydła. U zwierząt grupy eksperymentalnej obserwowano wyższe dzienne przyrosty masy ciała (1194 g/dz./szt.), w odniesieniu do tych żywionych bez dodatku ziół (982 g/dz./szt.), przy jednoczesnym niższym średnim zużyciu paszy treściwej na kg przyrostu (5,01 kg w grupie eksperymentalnej; 5,94 kg w grupie kontrolnej). Wyższe wartości współczynników strawności pozornej białka i tłuszczu odnotowano w grupie zwierząt otrzymujących zioła (odpowiednio o 1,3 oraz 2,5 punktu procentowego), w porównaniu do zwierząt grupy kontrolnej. Podsumowując, co najmniej 3% dodatek mieszanki ziołowej zawierającej jeżówkę, czosnek, tymianek, kminek i lukrecję może być zalecany, w celu poprawy wskaźników odchowu bydła mięsnego. Dodatek ziół poprawia wydajność zwierząt. W grupie zwierząt doświadczalnych stwierdzono wyższe dzienne przyrosty zwierząt, z jednoczesnym lepszym wykorzystaniem paszy na 1 kg przyrostu.

Słowa kluczowe: bydło mięsne, zioła, strawność, wskaźniki odchowu

Please use the following format to cite the selected article:
KLEBANIUK R., BĄKOWSKI M., KOWALCZUK-VASILEV E., OLCHA M., WIDZ J., ZAJĄC M. Effect of herbal mixture in beef cattle diets on fattening performance and nutrient digestibility. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 187–195.

 

Authors’ addresses:

Renata Klebaniuk
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
u. Akademicka, 13 20-950 Lublin
Poland
e-mail: klebaniuk@gmail.com