The effect of feeding ration, enriched in synthetic and natural ß-carotene on the selected indicators of health condition of the cows and on reproduction parameters

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 167–175
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

The effect of feeding ration, enriched in synthetic and natural ß-carotene on the selected indicators of health condition of the cows and on reproduction parameters

HALIK GABRIELA1, ŁOZICKI ANDRZEJ1, DYMNICKA MARIA1, ARKUSZEWSKA EWA1, ZIELIŃSKA MARLENA ², RUTKOWSKA HANNA¹
1Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences
² The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences,

Abstract: The effect of feeding ration, enriched in synthetic and natural ß-carotene on the selectedindicators of health condition of the cows and on reproduction parameters. The studies were conducted on 40 Simmental cows, classified into 4 groups, 10 animals in each group. The experiment was performed since the 4th week before calving until 12 week of lactation. In group I (control), standard nutrition, based on grass silage and maize silage was employed. In group II 400 mg of synthetic ß-carotene/cow/day to the ration was introduced. In group III, a part of maize silage was replaced by pumpkin silage in such ratio as to receive by 400 mg higher intake of natural ß-carotene/cow/day as compared to group I. The rations in group IV were not balanced in respect of the content of ß-carotene; there was only the replacement of 60% DM of maize silage by the pumpkin silage in this group. During the studies, blood samples were collected: to 5 hours after calving and on 4 and 12 week of lactation. Milk samples were collected on 4, 8 and 12 week of lactation and on 23 day after the first insemination. Morphological parameters of blood and concentration of ß-hydroxy-butyric acid in blood serum were analysed. In milk, somatic cell count and the level of progesterone on 23 day after insemination were determined. In group I during the following measurements were found the lowest levels of part of the morphological parameters of blood: after calving the lowest level of RBC (significant difference compared to group II), at 4th week of lactation the lowest level of HCT, and at 12 week of lactation RBC and HCT. The significant differences in somatic cell count in the milk, were recorded in the 8th week of lactation –significantly higher in group I as compared to group III. The significant differences between the groups in respect of BHM acid concentration was found only after calving. The highest BHM level occurred in the cows from group I and it was significantly higher in relation to group II and IV. In the cows from groups II, III and IV, the first heat occurred earlier; these animals had also shorter inter-gestation period. Also, the progesterone level, as determined on 23 day after insemination, was higher in the milk of cows from groups II, III and IV as compared to the animals from group I.

Key words:dairy cows, pumpkin silage, ß-carotene, reproduction, blood

Streszczenie: Wpływ dawki pokarmowej wzbogaconej w syntetyczny lub naturalny β-karoten na wybrane wskaźniki stanu zdrowia krów oraz parametry rozrodu.Badania przeprowadzono na 40 krowach rasy simentale, podzielonych na 4 grupy po 10 osobników. Doświadczenie prowadzono od 4 tygodnia przed planowanym wycieleniem do 12 tygodnia laktacji. W grupie I (kontrolnej) stosowano standardowe żywienie oparte na kiszonce z traw i kiszonce z kukurydzy. W grupie II wprowadzono dodatek do dawki 400 mg syntetycznego ß-karotenu/krowę/dzień. W grupie III zastępowano część kiszonki z kukurydzy kiszonką z dyni, tak aby uzyskać w porównaniu do grupy I wyższe o 400 mg pobranie naturalnego ß-karotenu/krowę/dzień. Dawki w grupie IV nie bilansowano pod kątem zawartości β-karotenu, a przyjęto w niej zastąpienie 60% s.m. kiszonki z kukurydzy kiszonką z dyni. W trakcie badań od krów pobierano krew: do 5 godzin po wycieleniu w 4, 12 tygodniu laktacji. Próbki mleka pobierano w 4, 8 i 12 tygodniu laktacji oraz w 23 dniu po pierwszej inseminacji. Analizowano parametry morfologiczne krwi oraz w surowicy stężenie kwasu β-hydroksymasłowego. W mleku oznaczono liczbę komórek somatycznych oraz poziom progesteronu w 23 dniu po inseminacji. W grupie I podczas kolejnych pomiarów stwierdzono najniższe poziomy części parametrów morfologicznych krwi. Po wycieleniu najniższy poziom RBC (istotna różnica w stosunku do grupy II), w 4 tygodniu laktacji najniższy poziom HCT, a w 12 tygodniu laktacji RBC i HCT. Różnice między grupami w zawartości komórek somatycznych w mleku stwierdzono w 8 tygodniu laktacji - istotnie więcej w grupie I w porównaniu do III. Istotne różnice między grupami w stężeniu kwasu BHM w surowicy stwierdzono tylko po wycieleniu. Najwyższy poziom BHM występował u krów z grupy I i był istotnie wyższy w stosunku do grupy II i IV. U krów z grup II, III i IV w porównaniu do I wcześniej wystąpiła I ruja, a także miały one krótszy okres międzyciążowy. Również oznaczony w 23 dniu po inseminacji poziom progesteronu wyższy był w mleku krów z grup II, III i IV w porównaniu do krów z grupy I.

Słowa kluczowe: krowy mleczne, kiszonka z dyni, ß-karoten, rozród, krew

Please use the following format to cite the selected article:
HALIK G., ŁOZICKI A., DYMNICKA M., ARKUSZEWSKA E., ZIELIŃSKA M., RUTKOWSKA H.The effect of feeding ration, enriched in synthetic and natural ß-carotene on the selected indicators of health condition of the cows and on reproduction parameters. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 167–175

 

Authors’ addresses:

Gabriela Halik
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: gabrysiahalik@wp.pl