Carcass characteristics and meat quality of extensive grazed Polish Heath Sheep

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 157–165
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Carcass characteristics and meat quality of extensive grazed Polish Heath Sheep

GŁOWACZ KRZYSZTOF1,  NIŻNIKOWSKI ROMAN2
1Department of Animal Environment Biology 2Department of Animal Breeding and Production
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Carcass characteristics and meat quality of extensive grazed Polish Heath Sheep. Slaughter value and fatty acid profile from group of rams and castrates, that were kept on fallow lands used for past 15 years only for sheep production were analyzed. Positive impact of extensive grazing on animals production results during grazing season have been shown. Slaughter analysis have shown beneficial effects of this form of grazing on fatty acid profile. Rams castration may be advantageous in case of conducting the production in such areas because number of animals groups is reduced and its affects cost reduction.

Key words: meat quality, extensive grazing, sheep production

Streszczenie: Charakterystyka tusz oraz jakość mięsa ekstensywnie wypasanych owiec rasy Wrzosówka polska. Przeanalizowano wartość rzeźną i profil kwasów tłuszczowych od grypy tryczków i kastratów, które utrzymywane były na terenie odłogowanym na którym od 15 lat prowadzona była produkcja owczarska. Wykazano pozytywny wpływ ekstensywnego wypasu na wyniki produkcyjne zwierząt w trakcie sezonu pastwiskowego. Analizy rzeźne dowiodły korzystnego wpływu takiej formy wypasu na profil kwasów tłuszczowych. Wykazano, iż zabieg kastracji tryczków może okazać się korzystny w przypadku prowadzenia produkcji na takich terenach, gdyż ogranicza liczbę grup zwierząt, a przez to wpływa na ograniczenie kosztów.

Słowa kluczowe: jakość mięsa, ekstensywny wypas, produkcja owczarska

Please use the following format to cite the selected article:
GŁOWACZ K., NIŻNIKOWSKI R. Carcass characteristics and meat quality of extensive grazed Polish Heath Sheep.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (2), 2016: 157–165

Authors’ address:

Krzysztof Głowacz
Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: krzysztof_glowacz@sggw.pl