The potential for biogas production using selected substrates of the agri-food industry

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 81-86
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

The potential for biogas production using selected substrates of the agri-food industry

ELŻBIETA OLECH, JAKUB SIKORA, MACIEJ KUBOŃ
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow

Abstract: The aim of the work is to determine the potential for biogas production using selected substrates of the agri-food industry. Due to increase in interest in the renewable sources of energy and the necessity to limit use of conventional energy, alternative energy sources are sought, which would, to a certain extent, secure the domestic energy sector. Biogas production is one of the solutions that can be used, taking into account the raw material opportunities. Use of various fermentation media will allow for increasing energy production and reduction of industrial waste, which can be used as a substrate for the process. Conducting of such research and analyzes will allow for determination of the best variant to achieve the optimum quantity of biogas from co-fermentation.

Key words: production potential, biogas, substrate mix

Streszczenie: Potencjał produkcji biogazu z wybranych substratów przemysłu rolno-spożywczego. Celem pracy jest określenie potencjału produkcji biogazu z wybranych substratów przemysłu rolno-spożywczego. Z uwagi na wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii oraz koniecznością ograniczenia wykorzystywania energii konwencjonalnej poszukiwane są alternatywne źródła, które będą w pewnym stopniu zabezpieczać krajową gospodarkę energetyczną. Produkcja biogazu jest jednym z rozwiązań, jakie można wykorzystać z uwagi na możliwości surowcowe. Wykorzystywanie różnorodnego podłoża fermentacyjnego da sposobność zwiększenia produkcji energii oraz zredukowanie odpadów z przemysłu, który może zostać wykorzystany jako substrat do procesu. Prowadzenie takich badań oraz analiz umożliwia określenia najlepszego wariantu do uzyskiwania optymalnej ilości biogazu z kofermentacji.

Please use the following format to cite the selected article:
OLECH E., SIKORA J., KUBOŃ M. The potential for biogas production using selected substrates of the agri-food industry. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 81-86

Authors’ address:
Elżbieta Olech, Jakub Sikora, Maciej Kuboń
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
30-149 Kraków. ul. Balicka 116 B, Poland
e-mail: elaolech@gmail.com
Jakub.Sikora@ur.krakow.pl
Maciej.Kubon@ur.krakow.pl