The characteristics of shredded straw and hay and their mix

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 41-49
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

The characteristics of shredded straw and hay and their mix

ALEKSANDER LISOWSKI, PATRYK MATKOWSKI, ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI, MAGDALENA DĄBROWSKA-SALWIN
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of this study was to determine the characteristics of shredded biomass from hay, straw and their mix in the ratio of 1 : 1 using a sieve separator. The research was carried out according to method described in ANSI/ASAE S319.4 standard. It was found that the geometric mean value of particle sizes xg of shredded biomass from hay, straw and their mix of dimension: 0.65, 0.63 and 0.92 mm, respectively, the greatest impact had the smallest fraction, considered to 25th percentile of cumulative mass distribution x25, with dimensions of 0.41, 0.28 and 0.47 mm, respectively. The particles of hay were more uniform and belong to "well sorted" category than particles of straw and mix, which were non-uniform and belong to "moderately well sorted" category. All biomass particles size distribution were "positively skewed" and "leptokurtic". On dimensional standard deviation (sgw) the dimensionless standard deviation (sg) had a greater impact than the particle size (xg).

Key words: biomass, distribution, particle size, RR model

Streszczenie: Charakterystyki rozdrobnionej słomy, siana i ich mieszanki. Celem badań jest opracowanie charakterystyk rozdrobnionej biomasy z siana, ze słomy i z ich mieszanki, w 1 : 1, na podstawie analizy sitowej. Badania przeprowadzono zgodnie z metodą opisaną w normie ANSI/ASAE S319.4. Wartość średniej geometrycznej wymiarów cząstek xg rozdrobnionej biomasy z siana, ze słomy i z ich mieszanki wynosiła odpowiednio 0,65, 0,63 i 0,92 mm, a największy wpływ na tę średnią miał udział 25. percentyla skumulowanego rozkładu masy x25 o wymiarach, odpowiednio 0,41, 0,28 i 0,47 mm. Cząstki siana były bardziej jednolite i należały do kategorii „dobrze sortowane" niż cząstki słomy i mieszanki, które były niejednorodne i należały do kategorii „umiarkowanie dobrze sortowane". Rozkłady wymiarów cząstek wszystkich próbek charakteryzowały się prawostronną skośnością i były leptokurtyczne (nieznacznie strome). Na odchylenie standardowe wymiarowe sgw większy wpływ miało odchylenie standardowe bezwymiarowe sg niż wartość średniej wymiarów cząstek xg.

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI A., MATKOWSKI P., ŚWIĘTOCHOWSKI A., DĄBROWSKA-SALWIN M. The characteristics of shredded straw and hay and their mix. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 41-49

Authors’ address:
Aleksander Lisowski, Patryk Matkowski, Adam Świętochowski, Magda Dąbrowska-Salwin
SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl