The criteria for choosing a companion dog

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 147–156
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

The criteria for choosing a companion dog

BORUTA AGNIESZKA, KUREK ANNA, LEWANDOWSKA MARTA
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The criteria for choosing a companion dog. What criteria do people follow in selecting a dog in Poland? By means of a diagnostic survey a study was carried out examining the criteria for selecting a companion dog. The survey was filled out by 424 dog owners (in Poland), representing various ages and education. An analysis of the results allowed to divide the surveyed community into five clusters. The respondents from the 1st cluster preferred pedigree dogs. They regarded the most important criteria of dog selection to be parentage (0.809), size (0.652) and temperament(0.478). The 2nd cluster included people having a good contact with dogs and preferring a specific type of dog temperament. They most highly regarded the temperamentof the dog (1.000) and its appearance (0.693). The 3rd cluster included altruists, for whom none of the analyzed criteria of selection were important. For them the most important criteria of dog selection was the temperamentof the animal (0.977), less important were sex (0.593), parentage (0.558) and the utility purpose (0.453), whereas age and external appearance were completely irrelevant. The respondents in the 4th cluster (people preferring work and physical activity with the dog) differed from the others by having the highest assessment of the dog's utility purpose (0.906). Their utilitarian attitude towards dog selection confirms regarding temperamentas second in the hierarchy of criteria (0.750) and size as the third (0.547). The least traits associated with the utilitarian side of the dog were shown by respondents from the 5th cluster (average dog owners). They regarded the following criteria to be most important: size (0.688), age and appearance (0.656) and sex (0.563).

Key words:dog choosing, conformation, temperament, utility purpose, sex

Streszczenie: Kryteria wyboru psa towarzyszącego.Za pomocą sondażu diagnostycznego przeprowadzono badanie kryteriów wyboru psa towarzyszącego w grupie polskich posiadaczy psów. Ankietę wypełniły 424 osoby, posiadające psy, reprezentujące różny wiek i wykształcenie. Analiza wyników pozwoliła podzielić ankietowaną społeczność na pięć skupień. Respondenci z 1 skupienia preferowali psy rasowe. Uznali, że najważniejszym kryterium wyboru psa jest pochodzenie (0,809), wielkość (0,652) i temperament (0,478). W skupieniu 2 znalazły się osoby mające dobry kontakt z psami i preferujące określony typ temperamentu psów. Najwyżej ceniące temperament psa (1,000) oraz jego wygląd (0,693). W skupieniu 3 znaleźli się altruiści, dla których żadne z analizowanych kryteriów wyboru nie było ważne. Dla nich najważniejszym kryterium wyboru był temperament (0,977), za mniej ważne uznali płeć (0,593), pochodzenie (0,558) i użytkowość psa (0,453), a za całkiem nieistotne wiek i wygląd zewnętrzny. Badani w 4 skupieniu (osoby preferujące pracę i aktywność fizyczną z psem) różnili się od pozostałych najwyższą oceną użytkowości psa (0,906). Ich użytkowe podejście do wyboru psa potwierdza wskazanie temperamentu jako drugiego w hierarchii kryterium (0,750) i wielkości jako trzeciego (0,547). Najmniej cech związanych ze stroną użytkowa psa wskazali badani z 5 skupienia (przeciętni właściciele psów). Za najważniejsze kryteria uznali: wielkość (0,688), wiek i wygląd (0,656) oraz płeć (0,563).

Słowa kluczowe:wybór psa, eksterier, temperament, przeznaczenie, płeć

Please use the following format to cite the selected article:
BORUTA A., KUREK A., LEWANDOWSKA M. The criteria for choosing a companion dog. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. No 55 (2), 2016: 147–156

Authors’ address:
Agnieszka Boruta
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: agnieszka_boruta@sggw.pl