Impact of the run path width on yield of winter triticale

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 31-40
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Impact of the run path width on yield of winter triticale

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2, DANIEL JAGIELSKI2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Impact of the run path width on yield of winter triticale. In a field experiment, under production conditions, yield of winter triticale was examined on plots with varying run path width. Three plots were established with the path between plant rows 21, 36 and 48 cm with, and a control plot (K), established in a canopy with no paths. For each row in individual plot, the following data was gathered: number of spikes, grain mass per spike, grain mass per 1 m of each row and grain mass from repetition plots. The most even measurement results were obtained for the control plot (K) with no run paths. Establishing of a run path, regardless of its width, in all plots led to substantial differentiation of measurement values. The highest values were obtained for rows adjacent to the path. The border effect, calculated on this basis on plots with the path 24 cm wide amounted on the average to 38.3%, with the path 36 cm wide (S2) - 45%, and on land plots with the widest path of 48 cm (S3) - 61%. Higher yields were also recorded in rows next to those adjacent to the path.

Key words: winter triticale, border effect, path width

Streszczenie. Wpływ szerokości ścieżki przejazdowej na plonowanie pszenżyta ozimego. W doświadczeniu polowym, w warunkach produkcyjnych badano plon pszenżyta ozimego w obiektach z różną szerokością ścieżki przejazdowej. Wyznaczono trzy obiekty o szerokościach ścieżki oddzielającej rzędy roślin: 21, 36 i 48 cm, oraz obiekt kontrolny (K), utworzony w łanie bez ścieżek. Dla każdego rzędu w poszczególnych obiektach oznaczono: liczbę kłosów, masę ziarna w kłosie, masę ziarna z 1 m rzędu i masę ziarna z poletek powtórzeniowych. Największym wyrównaniem wartości pomiarowych odznaczał się obiekt kontrolny (K) bez ścieżek. Założenie ścieżki przejazdowej, bez względu na jej szerokość, we wszystkich obiektach prowadziło do znacznego zróżnicowania wartości pomiarowych. Największe wartości otrzymano dla rzędów zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż ścieżki. Obliczony na tej podstawie efekt brzegowy na poletkach ze ścieżką o szerokości 24 cm (S1) wyniósł średnio 38,3%, ze ścieżką 36 cm (S2) - 45%, a ze ścieżką 48 cm (S3) - 61%. Stwierdzono również większe plonowanie roślin w rzędach położonych obok sąsiadujących ze ścieżką.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., JAGIELSKI D. Impact of the run path width on yield of winter triticale. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 31-40

Authors’ address:
Jerzy Buliński
SGGW. Wydział Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: jbulinski@wp.pl

Hanna Niemczyk
SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Poland
e-mail: hannaniemczyk@wp.pl