Impact of soil compaction by wheels of agricultural machinery in potato cultivation on physical properties of the soil and yield

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 21-30
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Impact of soil compaction by wheels of agricultural machinery in potato cultivation on physical properties of the soil and yield

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2, PAWEŁ FRĄCKIEWICZ2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In a three year experimental research project, changes in soil density and water to air ratio in the soil were examined in wheel tracks and ridges after passage of agricultural machinery used for potato cultivation. A run-free plot was compared with a plot with runs along the run paths and the traditional system. Volumetric density of the soil increased significantly along the wheel runs already after the first treatments, and it was maintained on the same level until the end of the vegetation period. As a result of compaction, the share of air pores decreased to the minimum aeration level, while the share of pores filled with water, hardly accessible and non-accessible for the plants, increased. As a result of lateral impact of the wheels, significant changes in the parameters examined were found in ridges neighboring the run paths on a plot cultivated traditionally, which resulted in substantial reduction of the tuber yield.

Key words: potato, soil compaction, air and water characteristics, run paths, yield

Streszczenie: Wpływ ugniatania gleby kołami agregatów rolniczych w uprawie ziemniaka na właściwości fizyczne gleby i plonowanie. W trzyletnich doświadczeniach polowych badano zmiany gęstości i właściwości wodno-powietrznych gleby w śladach kół i w redlinie stosowanych w uprawie ziemniaka. Porównywano obiekt bez przejazdów z przejazdami po ścieżkach przejazdowych oraz systemem tradycyjnym. Gęstość objętościowa gleby wzrosła istotnie w miejscu przejazdów kół już po pierwszych zabiegach i na takim poziomie utrzymała się do końca okresu wegetacji. W wyniku zmiany zagęszczenia gleby udział porów zajętych przez powietrze obniżył się do poziomu minimum aeracyjnego, wzrósł udział porów zajętych przez wodę trudno dostępną i niedostępną dla roślin. W wyniku oddziaływania bocznego zmiany istotne badanych parametrów stwierdzono w redlinach sąsiadujących z przejazdami w obiekcie z uprawą tradycyjną, co w konsekwencji skutkowało istotną obniżką plonu bulw.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., FRĄCKIEWICZ P. Impact of soil compaction by wheels of agricultural machinery in potato cultivation on physical properties of the soil and yield. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 21-30

Authors’ address:
Jerzy Buliński
SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: jbulinski@wp.pl

Hanna Niemczyk
SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Poland
e-mail: hannaniemczyk@wp.pl