Proper care of dogs from their owner's perspective

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 139–145
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Proper care of dogs from their owner's perspective

BORUTA AGNIESZKA, KUREK ANNA, FISZDON KATARZYNA, LEWANDOWSKA MARTA, ALBERA-ŁOJEK ANNA
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

 

Abstract: Proper care of dogs from their owner's perspective. The aim of the study was to examine the level of awareness of dog owners regarding the needs of dogs and ways of providing them with proper care. In order to provide dogs with proper care one needs to consider both the specific requirements of the species, as well as the expectations of the owners. The owner (in Poland) awareness survey was carried out by means of an internet diagnostic survey. The survey was performed on a group of 424 people currently owning dogs. Surveyed were asked 12 questions. The results of the survey were processed statistically (SPSS 23.0 statistical package). In order to divide the respondents into groups of various awareness of dog welfare, a clustering analysis was performed using k-means clustering. In order to estimate the differences in several independent variable samples the Kruskal-Wallis test was used. The respondents attributed the largest weight to medical costs (0.847) and physical activity associated with owning a dog (0.844). They regarded the costs of keep least important (0.548). The differences were confirmed statistically. Already during the phase of making the decision about owning a dog the more aware persons search for information about the animal. Such people declare o greater weight of all elements of dog care associated with welfare. This relation is evident in case of grooming and providing the dog with walks. The obtained results of the survey show that the majority of the respondents are people knowing the needs of their dogs.

Key words:dog, welfare, care, health

Streszczenie:Właściwa opieka nad psem z perspektywy właścicieli.Celem pracy było zbadanie poziomu świadomości właścicieli psów, na temat potrzeb psów i sposobu zapewnienia im właściwej opieki. Aby zapewnić psom odpowiednią opiekę należy wziąć pod uwagę zarówno specyficzne wymogi gatunku, jak i oczekiwania właścicieli. Badanie świadomości właścicieli przeprowadzono za pomocą internetowego sondażu diagnostycznego. Ankietę przeprowadzono w Polsce, na grupie 424 osób, aktualnie posiadających psy. Ankietowanym zadano 12 pytań. Wyniki ankiety opracowano statystycznie (pakiet statystyczny SPSS 23.0). W celu podzielenia respondentów na grupy o różnej świadomości w zakresie dobrostanu psów, zastosowano analizę skupień metodą k-średnich. Do oszacowania różnic w kilku próbach zmiennych niezależnych wykorzystano test Kruskala-Wallisa.Respondenci największą wagę przywiązywali do kosztów leczenia (0,847) i aktywności fizycznej związanej z posiadaniem psa (0,844). Za najmniej istotne uznali koszty utrzymania (0,548). Różnice zostały potwierdzone statystycznie. Już na etapie podejmowania decyzji o posiadaniu psa osoby bardziej świadome poszukują pełnych informacji o zwierzęciu. Takie osoby deklarują większą wagę wszystkich elementów opieki nad psem związanych z dobrostanem. Zależność ta jest wyraźna w przypadku pielęgnacji i zapewnienia psu spacerów. Uzyskane wyniki badania ankietowego wskazują, że większość respondentów to osoby znające potrzeby psów.

Słowa kluczowe: pies, dobrostan, opieka, zdrowie

Please use the following format to cite the selected article:
BORUTA A., KUREK A., FISZDON K., LEWANDOWSKA M., ALBERA-ŁOJEK A. Proper care of dogs from their owner's perspective. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 139–145

 

 

Authors’ addresses:

Agnieszka Boruta
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: agnieszka_boruta@sggw.pl