Logistics of delivery of cones of selected species of forest trees. Part 2: Cone transport

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 113-121
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Logistics of delivery of cones of selected species of forest trees. Part 2: Cone transport

MONIKA ANISZEWSKA, ARKADIUSZ GENDEK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The basic problem during cone transport is their bulk density, which influences directly the quantity of energy stored in the volumetric unit of load. The article presents an analysis of profitability of transport of empty cones, which can be used at husking mills or local power plants to generate heat energy through their incineration. Cones of three species were analyzed - common pine, Norway spruce and European larch, and vehicles of varying load capacities and cargo space (from 2.4 to 91 m3). The load mass was established, as well as its value at a minimum purchase price and the potential quantity and value of energy, which can be produced. It was found that purchase of cones at the price proposed by the forest services and their transport between husking mills was not profitable. On the other hand, it will be possible to use the cones as fuel by husking mills operating within the structures of the State Forests. In order to attain minimum profitability, the value of the cone load must include only the transport costs, and the transport vehicles used should have large stowage volume. On the basis of the theoretical analysis conducted, it can be stated in general that the cones should be used locally, preferably at the husking mill, in which they were processed. Alternative use of cones may include gardening, where cones are used for mulching to protect flower beds against weeds, and for decorative purposes.

Key words: biomass, energy, bulk density, cone transport, calorific value

Streszczenie: Logistyka dostaw szyszek wybranych gatunków drzew leśnych. Część 2: Transport szyszek. Podstawowym problemem podczas transportu szyszek jest ich gęstość usypowa, która bezpośrednio wpływa na ilość energii zgromadzonej w jednostce objętościowej ładunku. W artykule przedstawiono analizę opłacalności transportu pustych szyszek, które mogą być wykorzystane w wyłuszczarniach lub lokalnych zakładach energetycznych do wytwarzania energii cieplnej w wyniku ich spalania. Analizie poddano szyszki trzech gatunków - sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i modrzewia europejskiego, a do transportu zaproponowane zostały samochody o różnej ładowności i pojemności przestrzeni ładunkowej (od 2,4 do 91 m3). Wyznaczona została masa ładunku, jego wartość przy minimalnej cenie zakupu oraz potencjalna ilość i wartość energii, którą można z niej wytworzyć. Stwierdzono, że zakup szyszek po cenie proponowanej przez nadleśnictwa i ich transport między wyłuszczarniami nie jest opłacalny. Możliwe będzie natomiast wykorzystywanie szyszek do celów opałowych przez wyłuszczarnie funkcjonujące w PGL Lasach Państwowych. Aby uzyskać minimalną opłacalność, wartość ładunku szyszek musi uwzględniać tylko koszt transportu, a do ich przewiezienia należy używać samochodów o dużej pojemności komory ładunkowej. Na podstawie przeprowadzonych rozważań teoretycznych można ogólnie stwierdzić, że szyszki powinny być wykorzystywane lokalnie, najlepiej bezpośrednio w wyłuszczarni, w której były łuszczone. Alternatywą wykorzystania szyszek może być np. ogrodnictwo, gdzie stosuje się je do ściółkowania rabat jako ochrona przed chwastami oraz jako element ozdobny.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., GENDEK A. Logistics of delivery of cones of selected species of forest trees. Part 2: Cone transport. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 113-121

Authors’ address:

Arkadiusz Gendek, Monika Aniszewska
SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
          monika_aniszewska@sggw.pl