The church garden as an element shaping the quality of city life - a case study in southern Warsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 71-92
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

The church garden as an element shaping the quality of city life - a case study in southern Warsaw

MAŁGORZATA KACZYŃSKA*, DOROTA SIKORA
Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the research was to identify the forms of presently existing gardens surrounding sacral buildings in the city, to verify how the presence of these gardens improves the quality of life, and to determine whether their model as shaped in the medieval period is still current. The research covered the gardens of 22 churches within the southern Warsaw deaneries of Wilanów, Służew and Ursynów. The contribution of the analyzed sacral complexes to improvement of the inhabitants' quality of life is revealed in several of their functions: as historically shaped spaces of prayer and contemplation, important for spiritual life; as biologically active areas, increasing the biological potential of the city; as recreational areas; and as city landscape dominants building a local identity. The results show that the majority of the analyzed church gardens serve as meeting places for local inhabitants. Within most of the complexes, biologically active space accounts for 50-60% of the total. Nearly half of the complexes are spatially connected with other natural areas. Furnishings of the church gardens are similar to those of other city green areas - benches, lanterns and flower-pots are the most frequent. A pathway encircling the church, used during processions, is found within the majority of the complexes, although often the pathway systems are more developed. Sculptural and small architectonic elements related to religious symbolism occur within nearly half of the complexes.

Key words: garden, church, churchyard, quality of life, Warsaw

Streszczenie: Ogródprzy obiekcie sakralnymjako element kształtujący jakość życia w mieście - na wybranych przykładach. Celem badań było rozpoznanie form współczesnego ogrodu przy obiekcie sakralnym w mieście i ustalenie jak obecność tego typu obiektów wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stwierdzenie na ile wykształcony w średniowieczu model tego typu założenia jest współcześnie aktualny. Pole badawcze stanowiły ogrody przy 22 kościołach, na terenie trzech dekanatów południowej Warszawy (wilanowskiego, służewskiego i ursynowskiego). Wpływ przebadanych obiektów na podniesienie jakości życia mieszkańców przejawia się w kilku aspektach: jako historycznie ukształtowanych przestrzeni modlitwy i kontemplacji, istotnych dla życia duchowego mieszkańców, jako terenów biologicznie czynnych, zwiększających biologiczny potencjał miasta, jako miejsc rekreacji, jako miejsc pełniących funkcję dominant w krajobrazie miasta i budujących tożsamość lokalną. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że większość ogrodów kościelnych pełni funkcję miejsca spotkań okolicznych mieszkańców. W większości zespołów sakralnych powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 50-65% terenu. Blisko połowa zespołów sakralnych jest powiązana przestrzennie z innymi terenami przyrodniczymi. Wśród elementów wyposażenia w ogrodach przykościelnych najczęściej pojawiają się ławki, elementy oświetlenia i donice - elementy typowe również dla innych obiektów zieleni urządzonej. Większość badanych obiektów sakralnych ma obejście wokół kościoła, wykorzystywane w trakcie nabożeństw o charakterze procesyjnym, często rozbudowane o bardziej skomplikowany układ dróg spacerowych. W przeszło połowie zespołów sakralnych zlokalizowane są elementy rzeźbiarskie i małej architektury, związane z religijną symboliką miejsca.

Please use the following format to cite the selected article:
KACZYŃSKA M., SIKORA D. The church garden as an element shaping the quality of city life – a case study in southern Warsaw. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 71-92

Authors’ address:
e-mail: malgorzata_kaczynska@sggw.pl