Social initiatives as a means of participation in the transformation of city space

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 57-69
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

Social initiatives as a means of participation in the transformation of city space

MONIKA DOMANOWSKA*
Mazovian Branch of the Polish Landscape Architects Association, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: A review is made of selected social interventions having the goal of improving the quality of the landscape in Warsaw. The chosen case studies also illustrate a typology of social activities carried out to improve city public spaces and greenery. The initiatives have taken place during the past several years, starting from 2007 (the year of the first known social action to improve the landscape: "Dotleniacz/Oxygenator", created by Joanna Rajkowska). Since that time there has been a noticeable increase in social expectations in many areas of life, including the creation of public city space. From the second half of the first decade of the 21st century we can observe more and more social initiatives which may be considered a reaction to the low quality of Polish city space. The presented examples illustrate a trend for the transformation of city space by means of actions organized by nongovernmental organizations and non-associated activists.

Key words: city landscape, social activities in the public space, social activities for landscaping, social participation, urban gardening

Streszczenie: Inicjatywy społeczne jako sposób uczestnictwa w transformacji przestrzeni miejskiej. Prezentowany artykuł jest opisem specyfiki oddolnych działań na rzecz krajobrau miejskiego, gdzie działania na terenie Warszawy posłużyły jako studium przypadku. Przegląd działań społecznych na rzecz krajobrazu rozpoczyna akcja budowy "Dotleniacza" Joanny Rajkowi-skiej. Działanie to rozpoczęło trend inicjatyw społecznych mających mieć wpływ na krajobraz Warszawy. Od tego czasu obserwować możemy stopniowy wzrost liczby chęci społeczności lokalnych do wprowadzania zmian w ich najbli-żyszm otoczeniu. Może być to reakcją na brak akceptacji niskiej jakości otaczającej przestrzeni jak i zauważenie możliwości wpływu na to, w jakim otoczeniu żyjemy. W niniejszym artykule opisano zbiory tematyczne organizowanych inicjatyw, opisano ich specyfikę, a następnia zaprezentowano wybrane przykłady. Narzędziem do monitoringu inicjatyw oddolnych na rzecz krajobrazu było ich mapowanie.

Please use the following format to cite the selected article:
DOMANOWSKA M. Social initiatives as a means of participation in the transformation of city space. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 57-69

Authors’ address:
e-mail: monika.domanowska@gmail.com