Sensory characteristics of two parsley (Petroselinum sativum ssp. crispum L.) cultivars depending on storage conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 33-45
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

Sensory characteristics of two parsley (Petroselinum sativum ssp. crispum L.) cultivars depending on storage conditions

MONIKA SITAREK1, JADWIGA RADZANOWSKA1, JOLANTA WTULICH1, JAKUB DOBRZYŃSKI2, MAREK GAJEWSKI1
1Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Microbial Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: SA study was made of the sensory quality (odour and flavour) of two cultivars of leafy type parsley (Petroselinum sativum ssp. crispum L.) before and after storage. The experimental factors were: storage period (7 and 14 days), storage temperature (0°C and 10°C) and type of packaging (bunches placed in water and two types of modified atmosphere packaging - retail- and bulk-type). Two parsley cultivars ('Rialto' and 'Petra') with different morphology were investigated. The plants were harvested in autumn (September). The sensory quality of the parsley leaves was evaluated with Quantitative Descriptive Analysis (QDA). To describe the sensory quality, 26 attributes (13 for odour and 13 for flavour) were selected by a panel of experts. The results of the experiment showed that the tested cultivars differed in sensory attributes depending on storage conditions. The lower storage temperature helped maintain the freshness of both cultivars. Leaves stored for 14 days had less intensive odour and flavour. An increase in "foreign" odour and "earthy" flavour intensity with prolonged storage was observed for both cultivars. More differences were recorded in relation to odour than flavour descriptors.

Key words: leafy vegetables, modified atmosphere, packaging, odour, flavour, Quantitative Descriptive Analysis

Streszczenie: Ocena sensoryczna liści dwóch odmian pietruszki naciowej (Petroselinum sativum ssp. crispum L.) w zależności od warunków przechowywania. Badano jakość sensoryczna (smak i zapach) dwóch odmian pietruszki naciowej przed przechowywaniem i po przechowywaniu. Czynnikami doświadczenia były czas przechowywania (7 i 14 dni), temperatura przechowywania (0°C i 10°C) oraz typ opakowania (pęczki zanurzone ogonkami w wodzie, opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze modyfikujące atmosferę). Doświadczeniem objęto odmiany 'Rialto' i 'Petra' o zróżnicowanej morfologii. Zbiór roślin przeprowadzono w terminie jesiennym (wrzesień). Jakość sensoryczna liści pietruszki naciowej oceniano metodą ilościowej analizy opisowej (QDA). Do opisania sensorycznych cech jakościowych zastosowano łącznie 26 wyróżników (13 dla zapachu i 13 dla smaku) wytypowanych przez zespół ekspertów. Wyniki doświadczenia wykazały, że badane odmiany różniły się pod względem badanych wyróżników sensorycznych w zależności od warunków przechowywania. Obniżona temperatura przechowywania sprzyjała zachowaniu świeżości naci obu odmian. Liście przechowywane przez okres 14 dni charakteryzowały się mniejszym nasileniem aromatu i smaku. Wraz z wydłużeniem okresu przechowywania odnotowano zwiększone odczuwanie zapachu „obcego" i smaku „ziemistego". Więcej różnic zaobserwowano dla wyróżników zapachu naci.

Please use the following format to cite the selected article:
SITAREK M., RADZANOWSKA J., WTULICH J., DOBRZYŃSKI J., GAJEWSKI M. Sensory characteristics of two parsley (Petroselinum sativum ssp. crispum L.) cultivars depending on storage conditions. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 33-45

Authors’ address:
e-mail: monika_sitarek@sggw.pl