Yield and quality of plantain (Plantago major L.) herb in the second year of cultivation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 21-32
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

Yield and quality of plantain (Plantago major L.) herb in the second year of cultivation

WIESŁAWA ROSŁON*, ŁUKASZ GONTAR, OLGA KOSAKOWSKA, EWA OSIŃSKA
Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of time of plantation establishment and time of harvesting on the quality of plantain herb in the second year of cultivation. Seeds for the establishment of a plantation were collected in 2011 from natural habitats located in Mazowsze, Lublin and Podlasie provinces. The seeds were sown in 2012 and 2013 in spring (April) and in late spring (June). The herb was harvested in 2013 and 2014, both when the plants were in the vegetative phase and during their flowering. Dry mass of herb per 1 m2, as well as content of mucilages, iridoid glycosides, phenolic acids and flavonoids, were determined. A significantly higher mass of herb was obtained from plots where the seeds were sown in late spring than from those sown in mid spring. Plants collected in the flowering stage yielded a higher mass of herb than those collected in the vegetative phase. The highest content of iridoid glycosides (the main chemical compounds) was recorded on plots established in late spring. The herb from the population from Podlasie province contained significantly more of these compounds than those from Mazowsze and Lublin provinces.

Key words: plantain, cultivation, mucilages, iridoid glycosides, phenolic acids, flavonoids

Streszczenie: Plonowanie i jakość surowca babki większej (Plantago major L.) w drugim roku uprawy. W pracy oceniono wpływ terminu zakładania plantacji oraz zbioru surowca na jakość ziela babki większej w drugim roku uprawy. Nasiona do założenia plantacji zebrano w 2011 roku na naturalnych stanowiskach tego gatunku położonych w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Nasiona te wysiano w latach 2012 i 2013 wiosną (w kwietniu) i późną wiosną (w czerwcu). Surowiec zebrano w latach 2013 i 2014, gdy rośliny znajdowały się w fazie wegetatywnej i w fazie kwitnienia. Określono powietrznie suchą masę ziela z 1 m2 oraz zawartość śluzów, glikozydów irydoidowych, kwasów polifenolowych i fiawonoidów w powietrznie suchym surowcu. Wyraźnie większą masę ziela uzyskano z poletek, na których wysiano nasiona późną wiosną w porównaniu z siewem wiosennym oraz z roślin zebranych w fazie kwitnienia w porównaniu z roślinami zebranymi w fazie wegetatywnej. Większą zawartością glikozydów irydoidowych (głównej grupy związków czynnych) charakteryzował się surowiec zebrany z poletek założonych późną wiosną. Ziele populacji z Podlasia zawierało wyraźnie więcej tych związków w porównaniu z populacjami z województw mazowieckiego i lubelskiego.

Please use the following format to cite the selected article:
ROSŁON W., GONTAR Ł., KOSAKOWSKA O., OSIŃSKA E. Yield and quality of plantain (Plantago major L.) herb in the second year of cultivation. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 21-32

Authors’ address:
e-mail: wieslawa_roslon@sggw.pl