The effect of plant growth regulators and sucrose on the micropropagation of common lilac (Syringa vulgaris L.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 3–12
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

The effect of plant growth regulators and sucrose on the micropropagation of common lilac (Syringa vulgaris L.)

AGNIESZKA ILCZUK, KATARZYNA JAGIEŁŁO-KUBIEC
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Common lilac (Syringa vulgaris L.) is an attractive plant with colourful and fragrant flowers, often used in urban areas. Although the main method of propagation of the shrub is budding or grafting, it is also propagated by tissue culture. The aim of the study was to determine the effect of the presence and concentration of IBA or NAA on rhizogenesis in 'Katherine Havemeyer' and 'Sensation' lilac microcuttings. Shoot proliferation was dependent on the type and concentration of cytokinin in the medium. For both cultivars the highest shoot numbers were obtained on medium supplemented with meta-topolin: 5.0 mg.dm-3 for 'Katherine Havemeyer' and 2.5-7.5 mg.dm-3 for 'Sensation'. The addition of 30 g.dm-3 of sucrose to the medium improved regeneration and stimulated shoot growth in the cultivar 'Katherine Havemeyer'. The largest number of roots was obtained on medium supplemented with 1.0 mg.dm-3 IBA for 'Katherine Havemeyer' and with 0.5-2.0 mg.dm-3 IBA for 'Sensation'. The use of NAA resulted in dieback of microcuttings.

Key words: cytokinins, IBA, NAA, microcuttings, rhizogenesis, shoot regeneration

Streszczenie: Wpływ regulatorów wzrostu i sacharozy na mikrorozmnażanie lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.). Lilak pospolity (Syringa vulgaris L.) jest atrakcyjną rośliną, o barwnych i przyjemnie pachnących kwiatach, często wykorzystywaną w przestrzeni miejskiej. Główną metodą rozmnażania tego krzewu jest okulizacja lub szczepienie. Często rozmnażany jest również w kulturach tkankowych. Celem badań było określenie wpływu obecności w pożywce MS różnego stężenia cytokininy w połączeniu z NAA oraz sacharozy na regenerację pędów oraz stężenia IBA lub NAA na ryzogenezę mikrosadzonek lilaka 'Katherine Havemeyer' i 'Sensation'. Proliferacja pędów uzależniona była od rodzaju oraz stężenia zastosowanej w pożywce cytokininy. W przypadku obu odmian najwięcej pędów uzyskano na pożywce wzbogaconej w meta-topolinę w stężeniu 5,0 mg.dm-3 dla odmiany 'Katherine Havemeyer' i 2,5-7,5 mg.dm-3 dla 'Sensation'. Zastosowanie 30 mg.dm-3 sacharozy w pożywce skutkowało lepszą regeneracją pędów oraz stymulowało ich wzrost u odmiany 'Katherine Havemeyer'. Najwększą liczbę korzeni uzyskano na pożywce z dodatkiem 1,0 mg.dm-3 IBA w przypadku odmiany 'Katherine Havemeyer' i 0,5-2,0 IBA mg.dm-3 dla 'Sensation'. Zastosowanie NAA powodowało zamieranie mikrosadzonek.

Please use the following format to cite the selected article:
ILCZUK A., JAGIEŁŁO-KUBIEC K. The effect of plant growth regulators and sucrose on the micropropagation of common lilac (Syringa vulgaris L.). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 3-12

Authors’ address:
e-mail: agnieszka_ilczuk@sggw.pl