Accuracy of visual assessment of beef carcasses EUROP performed by the national assessors and assessor from the abattoir

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 127–134
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Accuracy of visual assessment of beef carcasses EUROP performed by the national assessors and assessor from the abattoir

KAROLINA WNĘK, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, TOMASZ PRZYSUCHA, MAREK BALCERAK
Division of Cattle Breeding; Faculty of Animal Sciences;  Warsaw University of Life Sciences

Abstract:The EUROP classification system is based on visual assessment of beef carcass conformation and fatness. The  aim  was to test the accuracy of the trained and certified abattoir EUROP classifier in Poland relative to national assessors. The results of EUROP system, carried on the 3135 carcasses were analyzed. Assessments were performed in the same conditions on the slaughter line by four independent  classifiers. On the basis of the results of beef carcasses evaluations statistical analysis were performed. The results showed that the repeatability and accuracy of the national senior assessors was good. The results of evaluations abattoir assessor are different in comparison to three national assessors (p<0.01). The results show, that fat subclasses are the largest predictors of the differences in EUROP evaluations. The results suggest that visual assessment of beef carcasses might not be objective and is biased with error evaluator.

Key words: beef carcass, classification, EUROP system, conformation, fat class.

Streszczenie: Dokładność oceny wizualnej tusz wołowych EUROP wykonywanej przez krajowych ekspertów i eksperta pracującego w ubojni.Klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP jest oparta na ocenie wizualnej uformowania i okrywy tłuszczowej. Celem obserwacji było sprawdzenie dokładności ocen w systemie EUROP tusz wołowych certyfikowanego pracownika ubojni z Inspektorami/Pracownikami IJHARS. Analizowano wyniki w systemie EUROP, przeprowadzone na 3135 tuszach. Ocena przeprowadzona była przez czterech klasyfikatorów niezależnie i w tych samych warunkach panujących na linii ubojowej. Na podstawie wyników ocen tusz wołowych przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki wykazały, że powtarzalność i dokładność klasyfikatorów nadzorujących była dobra, natomiast klasyfikacja pracownika ubojni znacznie odbiegała od reszty ocen (p <0,01). Otrzymane wyniki wskazują, że w klasach tłuszczu jest najwięcej i największych różnic w ocenach. Sugeruje to, że wizualna ocena tusz wołowych nie jest w pełni obiektywna i jest obarczona błędem oceniającego.

Słowa kluczowe: tusza wołowa, klasyfikacja, system EUROP, konformacja, otłuszczenie.

Please use the following format to cite the selected article:
WNĘK K., GOŁĘBIEWSKI M., PRZYSUCHA T., BALCERAK M. Accuracy of visual assessment of beef carcasses EUROP performed by the national assessors and assessor from the abattoir. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 127–134

 

Authors’ addresses:
Karolina Wnęk,
Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Sciences,
WarsawUniversityof Life Sciences,
Ciszewskiego 8,
02-786 Warsaw
e-mail: karolina_wnek@sggw.pll