Hormonal stimulation of American mink (Neovison vison) females during mating improves reproduction parameters

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 119–126
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Hormonal stimulation of American mink (Neovison vison) females during mating improves reproduction parameters

BEATA SEREMAK1, MAŁGORZATA DZIADOSZ-STYŚ1, LIDIA FELSKA-BŁASZCZYK2, BOGDAN LASOTA1
1Department of Animal Reproduction Biotechnology and Environmental Hygiene, ZUT Szczecin
2Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, ZUT Szczecin

Abstract: The aim of the study was to determine the effect of hormonal stimulation during the mating season on reproduction performance in American mink females and a selection of both the hormonal formulation and its dosage. The study involved one-year old Pearl females of mink (Neovison vison). The females received one of two hormonal formulations, F1 or F2, with a single injection administered 24 hours before planned mating. The formulations contained: (F1) a pituitary gonadotropin releasing hormone analogue, and (F2) freeze-dried, crystalline serum gonadotropin (PMSG) of a strong FSH- and LH-like effect. Each formulation was administered in three dosage levels. The hormonal stimulation applied 24 hours before the planned mating significantly reduced the number of sterile females, also brought a significant increase in the average litter size, from 1.05 to 1.35 kits, and in the average number of live births, from 1.03 to 1.98. Of the two formulations tested, the analogue of pituitary gonadotropin releasing hormone (F1) at a dose of 36 IU proved to be the most effective; its application allowed attaining the highest reproductive parameters. Using hormonal stimulation of the female mink during the mating can be effectively put into practice on the farm and may in consequence improve the profitability of the production cycle.

Key words: American mink, reproduction, hormonal stimulation

Streszczenie.Hormonalna stymulacja samic norki amerykańskiej (Neovison vison) w trakcie kryć źródłem poprawy parametrów reprodukcyjnych. Celem podjętych badań było określenie wpływu stymulacji hormonalnej na wyniki rozrodu samic norki amerykańskiej poprzez wybór preparatu i zastosowanej dawki. Materiał do badań stanowiły jednoroczne samice norki amerykańskiej (Neovison vison) odmiany barwnej perła. Samicom podawane były w postaci jednorazowej iniekcji na 24 h przed planowanym kryciem dwa preparaty hormonalne: (P1) –  analog hormonu uwalniającego gonadotropinę przysadkową, (P2) – liofilizowana, krysta­liczna substancja zawierającą surowiczą gonadotropinę (PMSG), wykazująca silne działanie głównie o charakterze FSH oraz dodatkowo LH. W doświadczeniu, zastosowano trzy różne dawki każdego z dwóch testowanych preparatów hormonalnych. Zastosowanie stymulacji hormonalnej na 24h przed planowanym kryciem znacząco wpłynęło na spadek liczby jałowych samic, przyniosło także istotny wzrost średniej liczby urodzonych od 1,05 do 1,35 oraz średniej liczby żywo urodzonych od 1,03 do 1,98 norcząt w grupach doświadczalnych. Spośród testowanych dwóch preparatów hormonalnych najskuteczniejszy okazał się preparat P1 w dawce (36 IU), po zastosowaniu którego uzyskano najwyższe z analizowanych parametry rozrodu. Zastosowanie stymulacji hormonalnej samic norki amerykańskiej podczas okresu kryć, z powodzeniem może zostać wprowadzone do praktyki hodowlanej w cyklu produkcyjnym na fermie, a w konsekwencji realnie wpłynąć na sukces i opłacalność prowadzonej hodowli.

Słowa kluczowe: norka amerykańska, rozród, stymulacja hormonalna.

Please use the following format to cite the selected article:
SEREMAK B., DZIADOSZ-STYŚ M., FELSKA-BŁASZCZYK L., LASOTA B. Hormonal stimulation of American mink (Neovison vison) females during mating improvese production parameters.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 119–126

 

Authors’ addresses:

Beata Seremak
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Doktora Judyma 6, 71-466 Szczecin
e-mail: beata.seremak@zut.edu.pl