Analysis of Angus beef cattle recording results in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 109–117
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Analysis of Angus beef cattle recording results in Poland

TOMASZ PRZYSUCHA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, KAROLINA WNĘK, JAN SLÓSARZ, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ, MAREK BALCERAK
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:The aim of thestudy was to assess the utility of selected results of the British Angus breed with respect to their compliance with the goal of racial breeding and standards adopted by the Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle (PABPBC). The subject of theanalysis were recording results of the British Angus beef cattle breed in Poland. The study wasbased on datafor the years 2002-2014 of PABPBC and the National Center of Animal Breeding (NCAB) for 1996-2001. The data set included: N - the number of animals tested, Min. - Minimum values in the studied traits, Max. - The maximum value of the selected features, Average - average values of the analyzed traits, SD - standard deviation. Evaluated properties are: average weight of cows (kg), the average body weight of calves after birth (kg), the average milk yield (kg), the terms of cows and heifers calving aptitude, the distribution of the population according to the order of calving cows.Since 2001 there is a clear, steady decline in the share of population of the breed in the female population of beef cattle. This decrease concern both purebred and crossbred populations. Analysis of the results of evaluation shows that the average body weight of cows did not differ from weights assumed in the breeding goal. The mean body weight of purebred calves at birth did not change significantly in 15 years of assessment. Bulls have demonstrated higher birth weight reaching 37.0 kg. The difference between bulls and heifers was about 1-2 kg. Calves were characterized by a high average gains during rearing: 763-997 g for heifers and 718-1032 g for bulls over all years of assessment. In  Polish Angus cattle herds 50-60% of cows was calving during the relevant period in recent years. It shows that about half of the calves born at other times of the year only to a small degree can take full advantage of the pasture. Despite a steady decrease in the population of Angus cows primaparous and cows calving for the second time constituted about 40% of the population. In 2001 only 4 cows was after 7 calving and in 2014 already 94 (22.5%).

Key words:  beef cattle, Angus, beef cattle recording

Streszczenie: Analiza wyników oceny użytkowości brytyjskiej rasy angus w Polsce. Celem pracy była analiza wybranych wyników oceny użytkowości brytyjskiej rasyangus w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi przyjętymi przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości brytyjskiej rasy bydła mięsnego angus w Polsce. Opracowanie oparte jest na danych PZHiPBM za lata 2002-2014 oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) za lata 1996-2001. Zbiór danych obejmował: N – liczbę badanych zwierząt, Min. – minimalne wartości w badanej cechy, Max. – maksymalne wartości badanej cechy, Średnia – uśrednione wartości badanej cech, SD – odchylenie standardowe. Oceniane cechy to: średnie masy ciała krów (kg), średnie masy ciała cieląt po urodzeniu (kg), średnia mleczność krów (kg), terminy ocieleń krów i jałowic. rozkład populacji krów według kolejności ocielenia. Od roku 2001 widać wyraźny, systematyczny spadek udziału tej rasy w żeńskiej populacji bydła mięsnego. Spadek ten dotyczy zarówno populacji czystorasowej jak i mieszańców. Analiza wyników oceny użytkowości przedstawia, iż średnie masy ciała krów nie odbiegają od mas założonych w celu hodowlanym. Średnie masy ciała cieląt czystorasowych po urodzeniu, które nie zmieniają się znacząco w ciągu 16 lat prowadzenia oceny. Wyższą masą urodzeniową wykazały się buhajki osiągając wagę 357.0 kg. Różnicą pomiędzy buhajkami a jałówkami wynosiła 1-2kg. Cielęta charakteryzowały się wysokimi średnimi przyrostami w okresie odchowu: 763-997 g odpowiednio dla cieliczek  i 718-1032 g dla buhajków w ciągu wszystkich lat prowadzenia oceny. W polskich stadach bydła angus cieliło się w ostatnich latach we właściwym okresie 50-60% krów. Wynika z tego że około połowa cieląt urodzonych w innych okresach roku jedynie w małym stopniu może w pełni korzystać z pastwiska. Mimo systematycznego zmniejszania populacji krów rasy angus pierwiastki i krowy cielące się po raz drugi stanowią około 40% populacji. W roku 2001 tylko 4 krowy było po 7 ocieleniu, a w roku 2014 było ich już 94 (22,5%).

Słowa kluczowe: bydło mięsne, Angus, oceny użytkowości

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GOŁĘBIEWSKI M., WNĘK K., SLÓSARZ J., KUNOWSKA--SLÓSARZ M., BALCERAK M. Analysis of Angus beef cattle recording results in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 109–117

 

Authors’ addresses:
Tomasz Przysucha,
Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Sciences,
WarsawUniversityof Life Sciences,
Ciszewskiego 8,
02-786 Warsaw
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl