Influence of Housing System on Selected Quality Characteristics of Duck Meat. Chapter 1. Pekin duck

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 89–97
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Influence of Housing System on Selected Quality Characteristics of Duck Meat. Chapter 1. Pekin duck

MONIKA MICHALCZUK1, KRZYSZTOF DAMAZIAK1*,DOROTA PIETRZAK2, AGATA MARZEC3, MARTA CHMIEL2, LECH ADAMCZAK2, TOMASZ FLOROWSKI2
1Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Food Technology, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The objective of this study was to determine the effect of housing system on the selected quality characteristic of breast muscles of Pekin (P-44) ducks. The ducks were divided into four experimental groups according to their sex and housing system: intensive system (IS) and outdoor system (OS). Analysis was performed for a total of 48 breast muscle (12 in each experimental group: 2 x gender; 2 x rearing system). For test samples of meat there were determined: chemical composition: moisture, protein, fat, ash and pH24, cooking loss (%), shear force (N), color, flavor, tenderness, juiciness, stringiness and overall consumer acceptance. There was no effect of housing system on the proximate composition of breast muscles of both P-44 ducks. Rearing system of ducks P-44 had significant (P<0.05) effect on cooking loss, L*, tenderness, juiciness and overall acceptation. The meat of males vs. females P-44, regardless of the rearing system, was characterized by significantly (P<0.05) higher L* value and lower a*. The principal component analysis (PCA) showed, that meat of P-44 ducks from free range system is better perceived by the consumers than the meat of P-44 ducks from the intensive system, mainly for its greater tenderness and juciness.

Key words: Pekin duck, rearing system, meat quality

Streszczenie: Wpływ system utrzymania na wybrane cechy jakościowe mięsa kaczek. Część 1. Kaczki Pekin. Celem niniejszych badań było określenie wpływu systemu utrzymania na wybrane cech jakościowych mięśni piersiowych kaczek Pekin (P-44). Kaczki podzielono na cztery grupy doświadczalne w zależności od płci i systemu utrzymania: system intensywny (IS) i system z dostępem do wybiegu (OS). Analizy przeprowadzono łącznie dla 48 mięśni piersiowych (po 12 dla każdej grupy doświadczalnej: 2 x płeć; 2 x system utrzymania). Dla badanych prób mięsa oznaczono: skład chemiczny: zawartość wody, białka, tłuszczu i popiołu, pH24, wyciek termiczny (%), siłę cięcia (N), barwę, smak, kruchość, soczystość, sprężystość i ogólną akceptację konsumenta. Nie stwierdzono wspływu systemu utrzymania na skład chemiczny mięśni piersiowych kaczek P-44. System chowu kaczek P-44 miał znaczący (P<0.05) wpływ na straty podczas obróbki cieplnej, L*, kruchość, soczystość i ogólną akceptację konsumenta. Mięso samców w porównaniu z mięsem samic P-44 bez względu na system utrzymania charakteryzowały znacznie (P>0.05) wyższe wartości L* i niższe a*. Statystyczna wielowymiarowa analiza składowych głównych (PCA) wykazała, że mięso kaczek P-44 utrzymywanych w systemie wolno wybiegowym było lepiej postrzegane przez konsumentów w porównaniu z mięsem kaczek P-44 utrzymywanych w systemie intensywnym, głównie ze względu na większą kruchość i soczystość.

Słowa kluczowe: kaczki pekin, system utrzymania, jakość mięsa

Please use the following format to cite the selected article:
MICHALCZUK M., DAMAZIAK K., PIETRZAK D., MARZEC A., CHMIEL M., ADAMCZAK L., FLOROWSKI T. Influence of housing system on selected quality characteristics of duck meat. Chapter 1. Pekin duck. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 89–97

 

Authors’ addresses:

Krzysztof Damaziak
Zakład Hodowli Drobiu
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa,
Poland
e-mail:  krzysztof_damaziak@sggw.pl