Respecting EU cross-compliance requirements as an indicator of animal welfare in farms with calves

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 47–55
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Respecting EU cross-compliance requirements as an indicator of animal welfare in farms with calves

TADEUSZ KOŚLA, MONIKA JANOCHA, EWA M. SKIBNIEWSKA
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:The aim of the study was to estimate the level of welfare parameters in calf-rearing holdings and compare them with the cross-compliance requirements. The study was conducted in 46 farms in the winter season. The microclimate measurements, such as: moisture content, concentrations of harmful gases and the brightness of the room, has been taken in calf barns. It has been checked whether the system of calves keeping corresponds with regulations EU. The study allowed assessment of housing conditions of the calves.

Key words: calves, microclimate, EU requirements

Streszczenie: Respektowanie unijnych wymogów wzajemnej zgodności jako wskaźnik dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących cielęta. Celem pracy było określenie poziomu wskaźników dobrostanu zwierząt i porównanie ich w wymogami wzajemnej zgodności w gospodarstwach utrzymujących cielęta. Badania zostały przeprowadzone w 46 gospodarstwach w okresie zimowym. Przeprowadzono pomiary mikroklimatyczne takie jak: wilgotność względna, stężenia szkodliwych gazów, oświetlenie. Sprawdzono także czy system utrzymania cieląt odpowiada obowiązującym regulacjom prawnym. Badania pozwoliły na ocenę warunków utrzymania cieląt.  

Słowa kluczowe: cielęta, mikroklimat, wymogi unijne

Please use the following format to cite the selected article:
KOŚLA T., JANOCHA M., SKIBNIEWSKA E.M. Respecting EU cross--compliance requirements as an indicator of animal welfare in farms with calves. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 47–55

          

Authors’ addresses:

Tadeusz Kośla
Department of Animal Environment Biology,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8;
PL-08-786 Warszawa
e-mail: tadeusz_kosla@sggw.pl