Various factors affecting the alpha 1 antitrypsin level in Thoroughbred foals

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 69–80
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)


Various factors affecting the alpha 1 antitrypsin level in Thoroughbred foals

MARIA KULISA1, MARIAN ORMIAN1, MONIKA STEFANIUK-SZMUKIER1, KATARZYNA ROPKA-MOLIK3, WOJCIECH JAGUSIAK4, ZENON PODSTAWSKI1
1Department of Horse Breeding, Institute of Animal Science, University of Agriculture in Krakow, 31-121 Krakow, Poland;
2Department of Cattle Breeding, Institute of Animal Science, University of Agriculture in Krakow, 31-121 Krakow, Poland;
3Department of Genomics and Animal Molecular Biology, National Research Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice, Poland
4Department of Genetics and Animal Breeding, Institute of Animal Science, University of Agriculture in Krakow, 31-121 Krakow, Poland

Abstract: Acute phase proteins (APP) are an integral part of the acute phase response. Alpha 1 antitrypsin is considered to be one of the most important acute-phase protein activated by trauma, stress, or inflammatory processes. The objective of the present study was to estimate the impact of various factors (sex, month of life and sire effect) on concentration of alpha 1 antitrypsin in serum of Thoroughbred foals. A total of 624 samples, collected from 39 foals were obtained in monthly intervals from first to 16 month of life and measured by STIC method (specific trypsin inhibitory captivity). The obtained results indicated the significant impact of analyzed age periods on the AAT level. Furthermore, the variation in AAT level in analyzed periods corresponded to significant changes in foals diet and maintaining. Alpha 1 antitrypsin concentration was also affected by sire effects and sex of foals. In the most investigated age periods, the impact of sire on alpha 1 antitrypsin content in serum of his progeny has been shown. The obtained results might be useful in explanation of differences in serum AAT concentration in foals during early ontogenesis which probably is a critical period that has an influence on racing performance of young horses.

Key words: alpha 1 antitrypsin, acute phase proteins, Thoroughbred,

Streszczenie:Wpływ różnych czynników na poziom alfa-1-antytrypsyny u źrebiąt pełnej krwi angielskiej. Białka ostrej fazy (APP) są integralną częścią tzw.: odpowiedzi ostrej fazy na stan zapalny. Alfa-1-antytrypsyna (ATT) jest uważana za jedno najważniejszych białek ostrej fazy aktywowane przez uraz, stres lub procesy zapalne. W związku z tym celem niniejszego badania była ocena wpływu różnych czynników (płeć, miesiąc życia i ojciec) na stężenia ATT w surowicy krwi źrebiąt pełnej krwi angielskiej. Materiał do badań stanowiło 624 próbek kri, zebranych od 39 źrebiąt będących potomstwem czterech ogierów, uzyskanych w odstępach miesięcznych od pierwszego do 16 miesiąca życia. Stężenie ATT oznaczono metodą STIC. Uzyskane wyniki wskazały na znaczący wpływ wieku źrebiąt na poziom AAT. Co więcej, różnice w poziomie AAT w analizowanych okresach przypadały w okresach znaczących zmian u źrebiąt. Ponadto w większości badanych okresów, wykazano wpływ ojca na stężenie ATT u potomstwa. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w celu wyjaśnienia różnic w koncentracji AAT w surowicy krwi u źrebiąt w okresie wczesnej ontogenezy która jest krytycznym okresem, mającym wpływ na wyniki użytkowe młodych koni.

Słowa kluczowe: alfa 1 antytrypsyna, białka ostrej fazy, pełna krew angielska,

Please use the following format to cite the selected article:
KULISA M., ORMIAN M., STEFANIUK-SZMUKIER M., ROPKA-MOLIK K., JAGUSIAK W., PODSTAWSKI Z. Various factors affecting the alpha1-antitrypsin level in Thoroughbred foals. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 69–80

 

Authors’ addresses:

Monika Stefaniuk-Szmukier
Department of Horse Breeding, Institute of Animal Science,
Universityof Agriculture in Krakow
ul. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków
Poland
e-mail: mstefaniuk-szmukier@ar.krakow.pl