Pig housing system vs. greenhouse gas emissions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 31–37
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Pig housing system vs. greenhouse gas emissions

MACIEJ JANUS1, JUSTYNA WIĘCEK1, STEFAN PIETKIEWICZ2
1
Department of Animal Breeding and Production
2Department of Plant Physiology
Warsaw University of Life Sciences – SGGW 

Abstract: Animals emit greenhouse gases (GHG): carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) through respiration and digestion, and also in feces. The emission rate depends on the way animals are fed and housed. The objective of the study was to determine the emission rates of carbon dioxide, methane and nitrous oxide in two pig fattening farms with deep litter or slatted floor systems. The study was carried out on farm I, which raises 7617 pigs on slatted floor per year, and on farm II, which keeps 1594 pigs on deep litter. CO2 emissions were estimated according to Nalborczyk et al. (1999) using emission factors according to KOBiZE 2014, Matin et al. 2004 and Ludwicka 2009, CH4 according to IPCC Tier 1 and Tier 2 (IPCC 2006), N2O according to ASABE (USDA 2014). CO2 equivalents of 25 for CH4 and 298 for N2O were used in the calculations (IPCC 2007). The study estimated GHG emissions from livestock production only. Greenhouse gas emissions in CO2 equivalent was 374.52 t on farm I and 68.91 t on farm II, corresponding to 49.17 kg (farm I) and 43.23 kg per pig (farm II). The present study showed lower GHG emissions in the deep litter system compared to the slatted floor system.

Key words: fatteners,greenhouse gases, emission, deep litter, slatted floor system

Streszczenie: System utrzymania tuczników, a wielkość emisji gazów cieplarnianych. Zwierzęta emitują gazy cieplarniane (GHG): dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), i podtlenek azotu (N2O) w procesach oddychania i trawienia oraz w odchodach. Wielkość emisji zależy m.in. od sposobu żywienia i utrzymania zwierząt. Celem pracy było określenie wielkości emisji dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu w dwóch gospodarstwach prowadzących tucz świń na głębokiej ściółce lub na rusztach. Badania przeprowadzono w gospodarstwie I – utrzymującym rocznie 7617 tuczników w systemie rusztowym i w gospodarstwie II – utrzymującym 1594 tuczniki w systemie głębokiej ściółki. Emisję CO2 oszacowano wg Nalborczyka i in. (1999) z wykorzystaniem wskaźników emisji wg KOBiZE (2014), Matin i in. 2004 oraz Ludwickiej 2009,  CH4 wg metod IPCC Tier 1 i Tier 2 (IPCC 2006), N2O wg ASABE (USDA 2014). W obliczeniach przyjęto równoważniki na CO2 dla CH4 i N2O wynoszące odpowiednio 25 oraz 298 (IPCC 2007). W pracy oszacowano emisję GHG pochodzącą wyłącznie z produkcji zwierzęcej. Emisja gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie CO2 w gospodarstwie I wyniosła 374.52 t, w gospodarstwie II 68.91 t, co w przeliczeniu na 1 tucznika stanowiło odpowiednio: 49.17 kg (gospodarstwo I) i 43.23 kg (gospodarstwo II). Na podstawie badań stwierdzono, że w ściołowym systemie utrzymania zwierząt w porównaniu z systemem rusztowym jest mniejsza emisja GHG.

Słowa kluczowe: tuczniki, gazy cieplarniane, emisja, głęboka ściółka, system rusztowy.

Please use the following format to cite the selected article:
JANUS M., WIĘCEK J., PIETKIEWICZ S. Pig housing system versus greenhouse gas emissions.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 31–37

Authors’ addresses:

Maciej Janus
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: maciej_janus@sggw.pl