Effects of performance test of Polish Large White and Polish Landrace gilts in relation to their subsequent reproductive

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 13–19
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Effects of performance test of Polish Large White and Polish Landrace gilts in relation to their subsequent reproductive performance

MARIA BOCIAN1, HANNA JANKOWIAK1, WOJCIECH KAPELAŃSKI1, ONDREJ DEBRECÉNI2
1
Department of Pig Breeding and Horses, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz
2Department of Animal Husbandry, Slovak University of Agriculture in Nitra

Abstract:The analysis covered performance test results and reproductive performance of 198 Polish Large White (PLW) sows and 96 Polish Landrace (PL) sows from a pedigree-breeding farm of the region of Pomerania and Kujawy. 1188 litters produced from the PLW sows and 576 litters produced from the PL sows were tested (six consecutive litters). Reproductive performance of the PLW and PL sows in the subsequent six litters taken as a life reproductive efficiency demonstrated higher indicators of reproductive traits than national data. The PLW sows were characterized by the highest number of piglets at 1 and 21 days in the 3rd and 5th litter (P ≤0.01) and a ca. 7-day lower farrowing interval (2nd and 3rd litter) in comparison with the PL sows. The analysis demonstrated a negative correlation between the age of the first farrowing and the standardized daily gains (P ≤0.01) in the PLW sows and a positive correlation with the body lean percentage (P ≤0.05), as well as a lower number of young boars in the litters of those sows which were characterized by a higher meat content (P ≤0.01) and a higher selection index value (P ≤0.05). When it comes to the PL sows, the age of the first farrowing was positively correlated with the standardized backfat thickness (P ≤0.01).

Key words: pigs, sows, performance test, reproductive performance

Streszczenie:Wyniki oceny przyżyciowej loszek rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej a efekty ich późniejszego użytkowania rozrodczego. Analizie poddano wyniki oceny przyżyciowej i użytkowości rozpłodowej 198 loch rasy wielkiej białej polskiej (PLW) i 96 loch polskiej białej zwisłouchej (PL) użytkowanych w gospodarstwie hodowli zarodowej regionu Pomorza i Kujaw. Oceniono 1188 miotów pozyskanych od loch rasy PLW i 576 miotów od loch PL (6 kolejnych miotów). Ocena użytkowości rozpłodowej loch PLW i PL w kolejnych 6 miotach przyjęta za życiową wydajność rozrodczą loch wykazała wyższe wskaźniki cech rozpłodowych od danych krajowych. Lochy PLW cechowały się największą liczbą prosiąt w 1 i 21 dniu w III i V miocie (P ≤0.01), a także krótszym o ok. 7 dni okresem międzymiotu (mioty II i III) w porównaniu do loch PL. Wykazano u loch PLW ujemną korelację pomiędzy wiekiem pierwszego oproszenia a standaryzowanymi przyrostami dobowymi (P ≤0.01) oraz dodatnią z procentową zawartością mięsa w ciele (P ≤0.05), a także mniejszą liczbę knurków w miotach loch o większej mięsności (P ≤0.01) i wyższej wartości indeksu selekcyjnego (P ≤0.05). Natomiast u loch PL wiek pierwszego oproszenia był dodatnio skorelowany ze standaryzowaną grubością słoniny (P ≤0.01).

Słowa kluczowe: świnie, lochy, ocena przyżyciowa, użytkowość rozpłodowa

Please use the following format to cite the selected article: BOCIAN M., JANKOWIAK H., KAPELAŃSKI W., DEBRECÉNI O. Effects of performance test of Polish Large White and Polish Landrace gilts in relation to their subsequent reproductive performance. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 13–19

Authors’ addresses:

Maria Bocian
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
ul. Mazowiecka 28,
85-084 Bydgoszcz, Poland
e-mail: bocian@utp.edu.pl