Dynamics of temperature changes on the outer surface of Scots pine (Pinus sylvestris L.) cones exposed to microwave radiation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 113-120
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Dynamics of temperature changes on the outer surface of Scots pine (Pinus sylvestris L.) cones exposed to microwave radiation

MONIKA ANISZEWSKA, ADAM MACIAK
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In the article, the authors undertook an attempt to describe the dynamics of changes in the temperature of outer cone surfaces exposed to microwave radiation. Thermograms developed with a thermovision camera were used to analyse the process. Closed cones obtained from the seed cultivation tree stands in Grotniki Forest Inspectorate were used in the investigations. The cones were subjected to the influence of microwaves with the power of 800, 620, 440, 260 and 130 W until opening of the first husks on their surface was observed. The authors stated that the most suitable power level for the stage of preliminary reduction of water content in cones is the radiation power of 440 W. At that power, the time of impact of microwave radiation onto cones is equal to 30 s.

Key words: cone husking, heating, microwaves, thermogram

Streszczenie: Dynamika zmian temperatury powierzchni zewnętrznej szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanych promieniowaniu mikrofalowemu. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była próba opisu dynamiki zmian temperatury powierzchni zewnętrznej szyszki poddanej działaniu promieniowania mikrofalowego. Do analizy procesu autorzy wykorzystali termogramy wykonane kamerą termowizyjną. W badaniach wykorzystano zamknięte szyszki z gospodarczych drzewostanów nasiennych z Nadleśnictwa Grotniki. Szyszki poddano działaniu mikrofal o mocy 800, 620, 440, 260 i 130 W do czasu zaobserwowania otwarcia pierwszych łusek na ich powierzchni. Autorzy stwierdzili, że najodpowiedniejszą wartością mocy dla etapu wstępnego obniżenia zawartość wody w szyszkach jest promieniowanie 440 W. Przy tej mocy czas oddziaływania na szyszki promieniowania mikrofalowego wynosi 30 s.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., MACIAK A. Dynamics of temperature changes on the outer surface of Scots pine (Pinus sylvestris L.) cones exposed to microwave radiation. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 113-120

Authors’ addresses:
Monika Aniszewska Adam Maciak
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164, 02-786 Warszawa, Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
          adam_maciak@sggw.pl