Agricultural structures of Poland and Turkey and analysis of agricultural mechanization levels with statistical methods comparatively

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 83-92
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Agricultural structures of Poland and Turkey and analysis of agricultural mechanization levels with statistical methods comparatively

PIOTR F. BOROWSKI1 , ERSÍN KARACABEY2 , MARIA PARLIŃSKA3
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Food Agriculture and Livestock Ministry of Turkey - Provincial Directorate of Yozgat
3Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Agriculture sector has generally important place in national economies due to some reasons like supplying food needs of increasing population, supplying raw material for industry and providing employment in rural areas. Importance of agriculture in Turkey's social and economic structure has especially been increasing due to convenience of field and climate advantages. Making use of agricultural mechanization as optimum is important for using these advantages and more profitable production. This will provide to make agricultural processes with the highest capacity on time. However, it should be taken into consideration that we have to choose and use the best method of agricultural mechanization because it generates high cost and energy nowadays. In this article, it is targeted to examine the agricultural mechanization levels of Poland and Turkey which have similar agricultural structures comparatively with statistical tools and this paper focuses on the results of research done on agricultural machinery usage and market in Poland and Turkey. The research is also important because it recognizes the relations between agricultural machinery sector and its macro environment and helps to explain things that should be done while forming the strategy.

Key words: agriculture, mechanization, statistical analysis

Streszczenie: Struktura rolnictwa w Polsce i Turcji jako przesłanka analizy poziomu mechanizacji rolnictwa z uwzględnieniem porównawczych metod statystycznych. Sektor rolniczy odgrywa ważną rolę w gospodarce każdego kraju, gdyż zaspokaja rosnące potrzeby żywnościowe ludności, dostarcza surowce dla przemysłu i umożliwia tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Znaczenie rolnictwa w strukturach społecznej i gospodarczej Turcji systematycznie wzrasta ze względu na jej odpowiednie położenie geograficzne i sprzyjające warunki klimatyczne. Istotne jest optymalne wykorzystanie maszyn i sprzętu rolniczego w dobie wzrastających kosztów eksploatacji, rosnących cen energii oraz w celu zapewnienia rentowności produkcji rolnej. W artykule autorzy analizują stopień mechanizacji rolnictwa w Polsce i Turcji z wykorzystaniem narzędzi statystycznych. Badania przeprowadzono metodą desk research i ukierunkowano je na określenie poziomu mechanizacji rolnictwa w obu krajach, które mają podobną strukturę gospodarstw rolnych oraz porównywalny stopień wykorzystania maszyn i urządzeń rolniczych. Badania te są istotne, ponieważ pozwalają również na przeanalizowanie makrootoczenia i umożliwiają tworzenie strategii rozwoju w sektorze rolniczym.

Please use the following format to cite the selected article:
BOROWSKI P.F., KARACABEY E., PARLIŃSKA M. Agricultural structures of Poland and Turkey and analysis of agricultural mechanization levels with statistical methods comparatively. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 83-92

Authors’ addresses:
Ersin Karacabey
Food, Agriculture and Livestock Ministry of Turkey
e-mail: ekaracabay@hotmail.com