Technological, economic and methodological aspects of corn grain harvesting and preservation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 49-61
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Technological, economic and methodological aspects of corn grain harvesting and preservation

STANISŁAW GACH, JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The study analyses issues related to production and harvesting of corn cultivated for grain and various forms of preservation: in the form of dry grain, CCM and LKS. It presents results of investigations and analyses undertaken by various authors as well as own investigations aimed at determining operational and economical input during the preparation thereof. The conclusion from the investigations and analyses is that production of grain and CCM for silages requires the least energy (about 30 GJ.ha-1), while production of whole dried plants requires the most energy (133-176 GJ.ha-1). It is, moreover, emphasised that further investigations into energy input are required, especially with respect to the structure thereof and influence of particular energy streams onto corn production efficiency. The analysis included exemplary mathematical models concerning optimisation of the process of production, harvesting and preservation of corn grain and cobs.

Key words: corn, grain, harvesting, preservation, investigation, technology, modelling

Streszczenie: Technologiczne, ekonomiczne i metodyczne aspekty zbioru i konserwacji ziarna kukurydzy. W pracy rozpatrzono zagadnienia zbioru i konserwacji kukurydzy uprawianej na ziarno, jak również różnych sposobów jego konserwacji, czyli poprzez suszenie wysokotemperaturowe, w postaci CCM i LKS. Zaprezentowano wyniki badań kombajnów podczas zbioru kukurydzy, gdzie obok przepustowości uwzględniane są straty ziarna lub całych kolb. Przedstawiono również wyniki badań i analiz podejmowanych przez różnych autorów, jak też badań własnych dla określenia nakładów eksploatacyjnych i ekonomicznych przy zbiorze i konserwacji ziarna kukurydzy. Stosowane są przy tym różne metody, a zwłaszcza energochłonności skumulowanej, kalkulacyjna oraz modelowania matematycznego. Analiza modelowania dotyczącego zarówno całego procesu produkcyjnego kukurydzy, jak też modelowania poszczególnych operacji i zabiegów, w tym zbioru i konserwacji pokazuje, że dostarczają one wielu wartościowych informacji odnoście nakładów materiałowych i kosztów, które mogą być wykorzystane w optymalizacji produkcji kukurydzy. Podkreślono również, że z wykorzystaniem pozytywnie zweryfikowanych modeli symulacyjnych można dokonać racjonalnego doboru maszyn dla różnych warunków produkcyjnych.

Please use the following format to cite the selected article:
GACH S., CHLEBOWSKI J. Technological, economic and methodological aspects of corn grain harvesting and preservation. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 49-61

Authors’ addresses:
Stanisław Gach
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
e-mail: stanislaw_gach@sggw.pl
          jaroslaw_chlebowski@sggw.pl