Influence of working parameters onto changes in the coefficient of non-uniform transverse liquid distribution

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 41-48
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Influence of working parameters onto changes in the coefficient of non-uniform transverse liquid distribution

TOMASZ NOWAKOWSKI, MICHAŁ OŚKO
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The study presents results of investigation into the coefficient of non-uniform transverse liquid distribution in a sprayer field beam equipped with two-stream atomisers, depending on the height and inclination angle of the field beam and the liquid pressure. The results justify the claim that the most significant impact onto value of the coefficient of non-uniform transverse liquid distribution was that of height of positioning the field beam and its interaction with the angle of inclination of the field beam and liquid pressure. The scope of changes in the coefficient obtained in the investigation was from 3.7 to 18.28% (in the following system: field beam inclination 0-5°, beam positioning height 0.4-0.6 m, liquid pressure 0.2-0.4 MPa).

Key words: coefficient of non-uniform transverse liquid distribution, two-stream atomiser

Streszczenie: Wpływ parametrów roboczych na zmiany wartości współczynnika nierównomierno-ści rozkładu poprzecznego cieczy. W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika nierów-nomierności rozkładu poprzecznego cieczy dla belki polowej wyposażonej w rozpylacze dwu-strumieniowe w zależności od wysokości i kąta ustawienia belki polowej oraz ciśnienia cieczy. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że największy wpływ na wartość współczynnika nie-równomierności rozkładu poprzecznego cieczy miała wysokość ustawienia belki polowej oraz jej interakcja z kątem pochylenia belki polowej i ciśnieniem cieczy. Zakres zmian współczynnika, jaki otrzymano w badaniach, wynosił od 3,7 do 18,28% (w układzie: wychylenie belki polowej 0-5°, wysokość ustawienia belki 0,4-0,6 m i ciśnienie cieczy 0,2-0,4 MPa).

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T., OŚKO M. Influence of working parameters onto changes in the coefficient of non-uniform transverse liquid distribution. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 41-48

Authors’ addresses:
Tomasz Nowakowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl