Bulk density of forest energy chips

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 101-111
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Bulk density of forest energy chips

ARKADIUSZ GENDEK, MONIKA ANISZEWSKA, KINGA CHWEDORUK
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Bulk density and moisture content of forest chips are important elements influencing transport efficiency. The aim of the study was to determine the moisture content and bulk density of forest chips and identification if these parameters are influenced by the species making up the tree stand and sharpness of the chopper's knives. Measurements were performed in two forest sites characterised with different composition of cut down tree stand. In both places, chopping of the residues was performed with the same chopper (Bruks 805 CT) at two degrees of knife sharpening - blunt knives and sharp knives. The applied investigation procedure was in compliance with the applicable norm PN-EN15103:2010. After determination of homogenous groups, the obtained results of bulk density, falling within the range of 154-165 kg.m-3 justify the claim that bulk density of forest chips depended on the species composition of the tree stand and sharpening of the chopper's knives. The highest bulk density may be obtained by grinding the deforestation residues with a sharp knife, but in practice, chopper operators work with knives with a varying degree of blunting.

Key words: forest biomass, bulk density, chipper, transport, forest chips, chipping

Streszczenie: Gęstość nasypowa leśnych zrębków energetycznych. Gęstość nasypowa zrębków leśnych oraz ich wilgotność s ą ważnymi parametrami wpływającymi na efektywność transportu. Celem badań było określenie wilgotności i gęstości nasypowej zrębków leśnych i wskazanie, czy wpływ na jej wartość mają skład gatunkowy drzewostanu oraz stan zaostrzenia noży rębarki. Pomiary zostały przeprowadzone na dwóch powierzchniach leśnych o różnym składzie gatunkowym usuniętego drzewostanu. Na obu powierzchniach rozdrabnianie pozostałości było prowadzone tą samą rębarką (Bruks 805 CT) przy dwóch stopniach zaostrzenia noży - noże tępe oraz noże ostre. Zastosowana procedura badawcza była zgodna z obowiązującą normą PN-EN15103:2010. Wyznaczone zostały trzy grupy jednorodne gęstości nasypowej zrębków leśnych w stanie suchym w zakresie 154-165 kg.m-3. Średnia gęstość nasypowa zrębków wyniosła 159,73 kg.m-3. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że gęstość nasypowa zrębków leśnych zależy od składu gatunkowego drzewostanu oraz od stopnia zaostrzenia noży rębarki. Największą gęstość usypową można uzyskać, rozdrabniając pozostałości zrębowe nożem ostrym, jednak operator rębarki w praktyce pracuje nożem o różnym stopniu stępienia, przez co zrębki mają nieco mniejszą gęstość nasypową.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., ANISZEWSKA M., CHWEDORUK K. Bulk density of forest energy chips. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 101-111

Authors’ addresses:
Arkadiusz Gendek, Monika Aniszewska
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
         monika_aniszewska@sggw.pl