The impact of plant row spacing on border effect in the case of spring wheat

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 21-28
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

The impact of plant row spacing on border effect in the case of spring wheat

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2 , URSZULA ZOWCZAK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The field research study was conducted to examine the impact of row spacing on border effect in spring wheat. Plants growing in a dense canopy and rows separated by tramlines were compared. Tramlines applied in field research varied in width - they were either 32.4 or 43.2 cm wide. It was found that increasing of tramline width from 32.4 to 43.2 cm did not lead to substantial changes in the border effect, which amounted to 65 and 66%, respectively. Vertical range of the border effect encompassed the two subsequent rows of plants, growing on both sides of the tramline.

Key words: border effect, tramline width, spring wheat

Streszczenie: Wpływ szerokości ścieżki między rzędami roślin na wielkości efektu brzegowego pszenicy jarej. W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia polowego, którego celem było określenie wpływu szerokości ścieżki oddzielającej rzędy roślin na ich efekt brzegowy. W badaniach zastosowano dwie szerokości ścieżki: 32,4 i 43,2 cm. Porównywano plonowanie roślin pszenicy jarej w rzędach brzegowych przy ścieżkach z plonem z rzędów łanu zwartego. Stwierdzono, że zwiększenie szerokości ścieżki w badanym zakresie nie wpłynęło na wielkość efektu brzegowego: wynosił 65% na obiekcie z węższą ścieżką, a zwiększenie szerokości ścieżki do 43,2 cm dało efekt brzegowy 66% w stosunku do łanu. Większe plonowanie ujawniło się w dwóch kolejnych rzędach roślin sąsiadujących ze ścieżką. Efekt brzegowy powstał w wyniku zwiększenia liczby kłosów w rzędach skrajnych i zwiększenia liczby ziaren w kłosie.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., ZOWCZAK U. The impact of plant row spacing on border effect in the case of spring wheat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 21-28

Authors’ address:
Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Katedra Agronomii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: hanna_niemczyk@sggw.pl