The method of determination of the safety zone between the rototiller cover and rotor

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 49-60
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

The method of determination of the safety zone between the rototiller cover and rotor

MICHAŁ SYPUŁA, JACEK KLONOWSKI, TOMASZ NOWAKOWSKI, ALEKSANDER LISOWSKI, JAROSŁAW CHLEBOWSKI, ADAM STRUŻYK, ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of the study was to develop an analytical method of determination of the safety zone between the rear cover and the rotor of the rototiller for various cover types. Using the sizes and relationships between characteristic points of the rotor and the cover of the machine, an algorithm was developed to calculate the safety zone, which is applicable to the entire range of settings of the rear cover and the working depth. The safety zone was assumed to be the horizontal distance between the end of the rear cover of the rotor from the path of movement of the cutting blades, according to the requirements of the harmonized standard EN ISO 4254-5:2009+AC 2011. Determination of this distance requires measurement of: the cover mounting height, the length of the section connecting the rotor rotation axis and the rear edge of the cover and the diameter of the rotor with knives. The safety zone within the area of the rear cover of the machine was verified for three types of rototillers with varying cover structures. The analysis conducted showed that use of a two-component rear cover with an articulated mechanism allows for maintaining of the required safety zone regardless of the positioning of the cover and the working depth.

Key words: rototiller, rotor cover, safety zone, requirements

Streszczenie: Metoda wyznaczania strefy bezpieczeństwa między osłoną a wirnikiem glebogryzarki. Celem badań było opracowanie analitycznej metody wyznaczania strefy bezpieczeństwa między osłoną tylną a wirnikiem glebogryzarki dla różnych typów osłon. Wykorzystując wielkości i relacje występujące między charakterystycznymi punktami wirnika i osłony maszyny, opracowano algorytm do obliczenia strefy bezpieczeństwa, który ma zastosowanie w całym zakresie ustawienia tylnej osłony i głębokości roboczej. Za strefę bezpieczeństwa przyjęto poziomą odległość końca tylnej osłony wirnika od toru ruchu noży tnących, zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej EN ISO 4254-5:2009+AC 2011. Do określenia tej odległości konieczne są pomiary: wysokości ustawienia osłony, długości odcinka łączącego oś obrotu wirnika i tylnej krawędzi osłony oraz średnicy wirnika z nożami. Strefę bezpieczeństwa w obszarze tylnej osłony maszyny zweryfikowano na trzech typach glebogryzarek różniących się konstrukcją osłon. Przeprowadzona analiza badań wykazała, że zastosowanie w glebogryzarce dwuczęściowej osłony tylnej z mechanizmem przegubowym pozwala utrzymać wymaganą strefę bezpieczeństwa niezależnie od położenia osłony i głębokości pracy.

Please use the following format to cite the selected article:
SYPUŁA M., KLONOWSKI J., NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., CHLEBOWSKI J., STRUŻYK A., ŚWIĘTOCHOWSKI A. The method of determination of the safety zone between the rototiller cover and rotor. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 49-60

Authors’ address:
Michał Sypuła, Jacek Klonowski, Tomasz Nowakowski, Aleksander Lisowski, Jarosław Chlebowski, Adam Strużyk, Adam Świętochowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: michal_sypula@sggw.pl