Methodological aspects of development of a 3D model of a broad bean seed huiler. Part I. The broad bean seed hulling concept

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 61-69
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Methodological aspects of development of a 3D model of a broad bean seed huiler. Part I. The broad bean seed hulling concept

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The article provides an analysis of the internal structure of the seed coat and seed leaf of broad bean on the basis of microscope photographs. The methodological aspects of development of the broad bean seed hulling process concept have been presented. Removal of the seed coat from broad bean seeds (hulling) takes place by hitting the seeds many times - as a result, the coat fragments are torn off, and about 1/3 of the coat is removed from the seed leaf. The hulling concept served as a basis for development of the broad bean huller design concept and for the 3D model of the design. The huller design concept and the 3D model have been described in Part II of the article, in the same issue of this scientific journal.

Key words: broad bean seed, microstructure, hulling concept

Streszczenie: Metodyczne aspekty tworzenia modelu bryłowego 3D obłuskiwacza do nasion bobiku. Część I. Koncepcja obłuskiwania nasion bobiku. W artykule dokonano analizy struktury wewnętrznej okrywy owocowo-nasiennej oraz liścienia nasiona bobiku na podstawie zdjęć mikroskopowych. Przedstawiono metodyczne aspekty opracowania koncepcji procesu obłuskiwania nasion bobiku. Usuwanie okrywy owocowo-nasiennej z nasiona bobiku (obłuskiwanie) odbywa się podczas wielokrotnych uderzeń nasiona, w wyniku których okrywa jest fragmentami odrywana, a około 1/3 okrywy zostaje ściągnięte z liścieni. Koncepcja obłuskiwania stanowiła podstawę opracowania zarówno koncepcji konstrukcji obłuskiwacza do nasion bobiku, jak i jego modelu bryłowego. Koncepcję konstrukcji obłuskiwacza i jego model bryłowy opisano w części II artykułu, w tym samym numerze tego zeszytu naukowego.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. Methodological aspects of development of a 3D model of a broad bean seed huller. Part I. The broad bean seed hulling concept. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 61-69

Authors’ address:
Leszek Mieszkalski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl