Impact of the feed force on discontinuity of wood cutting with petrol chainsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 99-110
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Impact of the feed force on discontinuity of wood cutting with petrol chainsaw

ADAM MACIAK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The article presents results of the research on the impact of the feed force on discontinuity of the process of wood cutting with petrol chipper type saw. Analysis of discontinuity was conducted on basis of analysis of variability of instantaneous values of the feed force. Pine wood was used for research purposes. It was found that the wood cutting process was discontinuous process. At times none of the chains performs the wood cutting function. The share of pauses in cutting depends on the feed force applied.

Key words: chainsaw, wood cutting, cutting strength, feed force

Streszczenie: Wpływ siły posuwu na nieciągłość procesu skrawania drewna piłą łańcuchową napędzaną silnikiem spalinowym. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu siły posuwu na nieciągłość procesu skrawania piłą łańcuchową żłobikową napędzaną silnikiem spalinowym. Analizy nieciągłości dokonywano na podstawie analizy zmienności chwilowych wartości siły posuwu. Badania przeprowadzono, wykorzystując drewno sosnowe. Stwierdzono występowanie okresów, gdy wartość siły skrawania wynosi zero. Świadczy to o występowaniu przerw w procesie skrawania, czyli proces skrawania drewna jest procesem przerywanym. Udział przerw w skrawaniu zależy od zastosowanej siły posuwu. Udział rzeczywistego czasu skrawania w całkowitym czasie piłowania w trakcie opisywanych badań wynosił od 29 do 79%. Jego wartość była tym większa, im większa była wartość przyłożonej siły posuwu.

Please use the following format to cite the selected article:
MACIAK A. Impact of the feed force on discontinuity of wood cutting with petrol chainsaw. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 99-110

Authors’ address:
Adam Maciak
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: adam_maciak @sggw.pl