Unit energy of Miscanthus xgiganteus stem cutting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 119-126
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Unit energy of Miscanthus xgiganteus stem cutting

TOMASZ NOWAKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of the study was to explain the impact of moisture content in Miscanthus xgiganteus stem and the angle of positioning of the stem in relation to the cutting blade edge on unit energy of cutting. Research was conducting using Miscanthus xgiganteus plants of moisture content ranging from 6.83 to 49.83%. The stems were placed in a gripper, which allowed for changing of the angle of positioning of the stems in relation to the cutting knife blade edge (the angle was changed by 15° each time). To measure the cut, a steel knife of the width of 60 mm, thickness of 10 mm and blade angle of 30° was used. The average unit energy values of the cut for the examined conditions ranged from 0.10 to 60.18 mJ mm-2. It was shown that modification of the angle of positioning of the stem in relation to the edge of the cutting blade from perpendicular to parallel results in a substantial decrease in the unit energy of the cut. Increasing of the moisture content above 21.63% did not bring a statistically significant difference in the unit energy value of the cut.

Key words: cutting angle, unit energy of the cut, Miscanthus xgiganteus

Streszczenie: Energia jednostkowa cięcia łodyg miskanta olbrzymiego (Miscanthus xgiganteus). Celem pracy było wyjaśnienie wpływu wilgotności łodyg miskanta olbrzymiego i kąta ułożenia łodygi względem krawędzi ostrza tnącego na wielkość energii jednostkowej cięcia. Do badań wykorzystano rośliny miskanta olbrzymiego o wilgotności w zakresie od 6,83 do 49,83%. Łodygi mocowano w imaku, który pozwalał na zmianę kąta ustawienia łodyg względem krawędzi noża tnącego (kąt zmieniano co 15°). Do pomiaru cięcia zastosowano stalowy nóż o szerokości 60 mm, grubości 10 mm i kącie ostrza 30°. Średnie wartości energii jednostkowej cięcia dla badanych warunków zawierały się w przedziale 0,10-60,18 mJ mm-2. Wykazano, że zmiana kąta ułożenia łodygi względem krawędzi ostrza tnącego od prostopadłego do równoległego powoduje istotny spadek wartość energii jednostkowej cięcia. Zwiększenie wilgotności powyżej 21,63% nie powodowało statystycznie istotnych różnic w wartości energii jednostkowej cięcia.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T. Unit energy of Miscanthus ×giganteus stem cutting. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 119-126

Authors’ address:
Tomasz Nowakowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl