Pellets and briquettes from fruit trees wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 127-136
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Pellets and briquettes from fruit trees wood

ALEKSANDER LISOWSKI1, MARCIN GRELA1, MICHAŁ SYPUŁA1, ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI1, MAGDALENA DĄBROWSKA-SALWIN1, WOJCIECH STĘPIEŃ2, RAFAŁ KORUPCZYŃSKI3
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Soil Environment Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of the study was to determine the physical characteristics of biomass from apple tree branches of Idared, Gloster and Cortland varieties and pellets and briquettes made of it. Crushed biomass was used to prepare briquettes and pellets on a knife shredder with a sieve of mesh size of 25 x 8 or 23 x 4 mm. For biomass, the moisture content and particle size characteristics were determined; for pellets and briquettes, density and bulk density referring to dry mass and combustion heat, calorific value and technical durability, as well as strength parameters: modulus of elasticity, maximum stress, as well as shear, compression force and bending force measured by a two-point test of the agglomerate. Research was conducted in accordance with the appropriate standards. The results of assessment of physical characteristics of pellets were higher than those of the briquettes and lower than required by the standards under concern. The values of strength parameters were strictly connected with agglomerate durability.

Key words: wood, fruit trees, particle size, pellet, briquette, physical properties

Streszczenie: Pelety i brykiety z drewna drzew owocowych. Celem badań było opracowanie charakterystyk fizycznych biomasy z gałęzi drzew jabłoni odmian Idared, Gloster i Cortland oraz wytworzonych z niej peletów i brykietów. Z rozdrobnionej biomasy na rozdrabniaczu nożowym z sitem o wymiarach 25 x 8 lub 23 x 4 mm wyprodukowano odpowiednio brykiety i pelety. Dla biomasy wyznaczono wilgotność, charakterystyki wymiarów cząstek, a dla peletów i brykietów oznaczono ich gęstość i gęstość nasypową odniesioną do suchej masy oraz ciepło spalania, wartość opałową i trwałość mechaniczną, a także parametry wytrzymałościowe: moduł sprężystości, naprężenia maksymalne i energię jednostkową podczas cięcia, ściskania i zginana dwupodpo-rowego aglomeratów. Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami norm. Miary ocen cech fizycznych peletów były większe niż brykietów i były mniejsze niż wymagane przez przedmiotowe normy. Wartości parametrów wytrzymałościowych były ściśle powiązane z trwałością aglomeratów.

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI A., GRELA M., SYPUŁA M., ŚWIĘTOCHOWSKI A., DĄBROWSKA-SALWIN M., STĘPIEŃ W., KORUPCZYŃSKI R. Pellets and briquettes from fruit trees wood. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 127-136

Authors’ address:
Aleksander Lisowski, Marcin Grela, Michał Sypuła, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin, Wojciech Stępień, Rafał Korupczyński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

Wojciech Stępień
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

Rafał Korupczyński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland

e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl