Effect of pre-slaughter body weight of fatteners on their slaughter value

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 167-173
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)
 
Effect of pre-slaughter body weight of fatteners on their slaughter value

JUSTYNA WIĘCEK1, ANNA REKIEL1, AGNIESZKA WARDA2, MARCIN SOŃTA1, MACIEJ JANUS1, WIOLETA KNIŻEWSKA1
1Department of Pig Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
2Polish Pig Breeders and Producers Association ”POLSUS”, Poland
 
Abstract: Effect of pre-slaughter body weight of fatteners on their slaughter value. Fattening of 79 three-breed pigs (Polish Landrace x White Polish Large) x Duroc was carried out. The animals were kept and fed in the standardized way. The research material was assigned to two experimental groups; the criterion for classification was body weight before slaughter (group A ≤ 100 kg, group B > 100 kg) (difference 15 kg; P ≤ 0.001). After slaughter, the loin “eye” height, backfat thickness and carcass meatiness were instrumentally determined by the EUROP system. Also, the tests concerning the quantity of LL muscle were performed, by determination of colour (L*a*b*), water holding capacity (WHC) and free drip. Chemical content of LL muscle samples were determined, including: dry matter, total protein, intramuscular fat, crude ash as well as participation of fatty acid groups: SFA, MUFA, PUFA n6, PUFA n3. The ratio of acids n6/n3, MUFA/UFA, MUFA/SFA and PUFA/SFA was determined. The pre-slaughter body weight affected the few slaughter and meat qualities. The carcasses obtained from lighter pigs were a by lower fattening, with the preservation of good meatiness. The content of intramuscular fat was higher in the samples of meat from the fatteners of group A as compared to the experimental group B (P ≤ 0.05). Any significant effect of body weight on the remaining chemical traits and the participation of fatty acid groups in the examined samples of LL muscle were not found.
 
Key words: fatteners, pre-slaughter body weight, quantity and quality of meat
 
Streszczenie: Wpływ masy przedubojowej tuczników na wartość rzeźną. Przeprowadzono tucz 79 świń mieszańców trójrasowych (PBZ x WBP) x Duroc. Zwierzęta utrzymywano i żywiono w sposób ujednolicony. Materiał badawczy podzielono na dwie grupy doświadczalne, przyjmując za kryterium podziału masę ciała przed ubojem (grupa A ≤ 100 kg, grupa B > 100 kg) (różnica 15 kg; P ≤ 0.001). Po uboju określono aparaturowo wysokość „oka” polędwicy, grubość słoniny grzbietowej i mięsność tuszy w systemie EUROP. Wykonano także badania jakości mięśnia LL poprzez oznaczenie barwy (L*a*b*), zdolności utrzymania wody własnej (WHC) oraz wycieku swobodnego. Określono skład chemiczny prób mięśnia LL, tj.: suchą masę, białko ogólne, tłuszcz śródmięśniowy, popiół surowy, jak również udział grup kwasów tłuszczowych: SFA, MUFA, PUFA n6, PUFA n3. Obliczono też stosunek kwasów n6/n3, MUFA/PUFA, MUFA/SFA, PUFA/SFA. Masa przedubojowa wpłynęła na nieliczne cechy rzeźne i jakości mięsa. Tusze pozyskane od świń lżejszych charakteryzowało mniejsze otłuszczenie przy zachowaniu dobrej mięsności. Zawartość tłuszczu śródmięśniowego była większa w próbach mięsa tuczników z grupy A w porównaniu z grupą doświadczalną B (P ≤ 0.05). Nie stwierdzono istotnego wpływu masy ciała na pozostałe cechy chemiczne oraz udział grup kwasów tłuszczowych w badanych próbach mięsa mięśnia LL.
 
Please use the following format to cite the selected article: WIĘCEK J., REKIEL A., WARDA A., SOŃTA M., JANUS M., KNIŻEWSKA W. Effect of pre-slaughter body weight of fatteners on their slaughter value. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 54 (2), 2015: 167-173
 
Author`s address:
Justyna Więcek
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: justyna_wiecek@sggw.pl