Effect of the backfat thickness at point P2 during insemination on the selected parameters of colostrum and milk of the sows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 153-160
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)
 
Effect of the backfat thickness at point P2 during insemination on the selected parameters of colostrum and milk of the sows

ANNA REKIEL1, JUSTYNA WIĘCEK1, BEATA KUCZYŃSKA2, JUSTYNA BARTOSIK1, AGNIESZKA WARDA3, KATARZYNA FURMAN1
1Department of Pigs Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences-SGGW
2Department of Cattle Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences-SGGW
3Polish Pig Breeders' and Producers' Association "POLSUS"
 
Abstract: Effect of the backfat thickness at point P2 during insemination on the selected parameters of colostrum and milk of the sows. The studies included 32 females F1 (PL x PLW), inseminated with the semen from Duroc boars. The females were assigned to two groups: L – “lean” sows: P2 ≤18 mm at mating (n=16 heads) and F – “fat” sows: P2 >18 mm (n=16 heads). The observations were carried on from the day of effective mating /insemination throughout the period of gestation and nutrition until weaning (35 day of lactation). Fatness of the sows (measurements of backfat thickness at points P2 and P4) and their muscling (height of M. longissimus dorsi at point P4M) at mating and in high pregnancy (104±1-2 day of gestation) were controlled. The samples of colostrum and milk were collected from all sows (64 samples in total). Basic chemical compositions, somatic cell count – SCC and active acidity – pH, were determined. Thickness of backfat at point P2 did not have any influence on chemical composition of colostrum and milk, SCC and pH; in spite of it. The control of the sows’ condition is justified as there was indicated a significant difference (P≤0.05) in the content of lactose (21. day) in favour of group F vs. L (0.56 pp). The mentioned result indicates the need of continuing the studies because lactose is a valuable, easily assimilated component of mother feed for the newborns. 
 
Key words: sows, backfat P2, quality of colostrum and milk
 
Streszczenie: Wpływ grubości słoniny w punkcie P2 przy inseminacji na wybrane parametry siary i mleka loch. Badaniami objęto 32 samice F1 (pbz x wbp), inseminowane nasieniem knurów rasy Duroc. Lochy przydzielono do grupy – L (chude), o średniej grubości słoniny w pkt. P2≤18 mm (n = 16 sztuk) lub F (grube), P2>18 mm (n = 16 sztuk). Obserwacje prowadzono od dnia skutecznego pokrycia/ inseminacji loch, przez okres ciąży i odchowu potomstwa, do odsadzenia prosiąt w 35. dniu odchowu. Kontrolowano otłuszczenie loch (pomiary grubości słoniny w punkcie P2 i P4) i ich umięśnienie (wysokość mięśnia najdłuższego grzbietu w punkcie P4M) przy pokryciu oraz w ciąży wysokiej (104±1-2 dzień ciąży). Od wszystkich loch pobrano próby siary i mleka (łącznie 64 próby). Określono podstawowy skład chemiczny, liczbę komórek somatycznych - LKS oraz kwasowość czynną - pH. Grubość słoniny w punkcie P2 nie miała wpływu na skład chemiczny siary i mleka, LKS i pH, mimo to kontrola kondycji loch jest zasadna. Wykazano bowiem istotną różnicę (P≤0,05) w zawartości laktozy w mleku (21. dzień) na korzyść grupy F vs. L (0,56 p.p.). Wynik ten wskazuje na potrzebę kontynuacji badań, gdyż laktoza jest wartościowym, łatwo przyswajalnym składnikiem pokarmu matczynego dla noworodków. 
 
Please use the following format to cite the selected article: REKIEL A., WIĘCEK J., KUCZYŃSKA B., BARTOSIK J., WARDA A., FURMAN K. Effect of the backfat thickness at point P2 during insemination on the selected parameters of colostrum and milk of the sows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 54 (2), 2015: 153-160
 
Author`s address:
Anna Rekiel
Department of Pigs Breeding
Department of Animal Breeding
Faculty of Animal Sciences
Warsaw University of Life Sciences 
Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl