Analysis of Hereford beef cattle recording results in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 139-151
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)
 
Analysis of Hereford beef cattle recording results in Poland

TOMASZ PRZYSUCHA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, HENRYK GRODZKI, KAROLINA WNĘK, JAN SLÓSARZ, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ, PIOTR TOKARSKI 
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 
Abstract: Analysis of Hereford beef cattle recording results in Poland. The aim of the study was to assess the utility of selected results of the British Hereford breed with respect to their compliance with the goal of racial breeding and standards adopted by the Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle (PABPBC). The subject of the analysis were recording results of the British Hereford beef cattle breed in Poland. The study was based on data for the years 1996-2001 the National Center of Animal Breeding (NCAB) and the PABPBC for 2002-2013. The data set included: N - the number of animals tested, Min. - Minimum values in the studied traits, Max. - The maximum value of the selected features, Average - average values of the analyzed traits, SD - standard deviation. Evaluated properties are: average weight of cows (kg), the average body weight of calves after birth (kg), the average daily gains for age 210 days (g), the average body weight of calves at the age of 210 days (kg), the average milk yield (kg), the terms of cows and heifers calving aptitude, the distribution of the population according to the order of calving cows. Since 2001 there is a clear, steady decline in the share of population of the breed in the female population of beef cattle. This decrease concern both purebred and crossbred populations. Analysis of the results of evaluation shows that the average body weight of cows did not differ from weights assumed in the breeding goal. The mean body weight of purebred calves at birth did not change significantly in 15 years of assessment. Bulls have demonstrated higher birth weight reaching 35.4 kg. The difference between bulls and heifers was 3.4 kg. Calves were characterized by a high average gains during rearing: 876-1039 g for heifers and 851-1122 g for bulls over all years of assessment. In  Polish Hereford cattle herds 30.9 to 46.9% of cows was calving during the relevant period in recent years. It shows that more than half of the calves born at other times of the year only to a small degree can take full advantage of the pasture. Despite a steady decrease in the population of Hereford cows and cows calving for the second time constituted about 40% of the population. In 2000, only 9 cows was after 7 calving and in 2013 only 78 (11.8%).
 
Key words: beef cattle, Hereford, beef cattle recording
 
Streszczenie: Analiza wyników oceny użytkowości brytyjskiej rasy hereford w Polsce. Celem pracy była analiza wybranych wyników oceny użytkowości angielskiej rasy hereford w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi przyjętymi przez PZHiPBM. Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości francuskiej rasy bydła mięsnego hereford w Polsce. Opracowanie oparte jest na danych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) za lata 1996-2001 oraz PZHiPBM za lata 2002-2013. Zbiór danych obejmował: N – liczbę badanych zwierząt,  Min. – minimalne wartości w badanej cechy, Max. – maksymalne wartości badanej cechy. Średnia – uśrednione wartości badanej cech. SD – odchylenie standardowe. Oceniane cechy to: średnie masy ciała krów (kg), średnie masy ciała cieląt po urodzeniu (kg), średnie przyrosty dobowe do wieku 210 dni (g), średnie masy ciała cieląt w wieku 210 dni (kg), średnia mleczność krów (kg). terminy ocieleń krów i jałowic. rozkład populacji krów według kolejności ocielenia. Od roku 2001 widać wyraźny systematyczny spadek udziału tej rasy w żeńskiej populacji bydła mięsnego. Spadek ten dotyczy zarówno populacji czystorasowej jak i mieszańców. Analiza wyników oceny użytkowości przedstawia. iż średnie masy ciała krów nie odbiegają od mas założonych w celu hodowlanym. Średnie masy ciała cieląt czystorasowych po urodzeniu, które nie zmieniają się znacząco w ciągu 15 lat prowadzenia oceny. Wyższą masą urodzeniową wykazały się buhajki osiągając wagę 35,4 kg. Różnicą pomiędzy buhajkami a jałówkami wynosiła 3,4 kg. Cielęta charakteryzowały się wysokimi średnimi przyrostami w okresie odchowu: 876-1039 g odpowiednio dla cieliczek  i 851-1122 g dla buhajków w ciągu wszystkich lat prowadzenia oceny. W polskich stadach bydła hereford cieliło się w ostatnich latach we właściwym okresie od 30,9 do 46,9 % krów. Wynika z tego że ponad połowa cieląt urodzonych w innych okresach roku jedynie w małym stopniu może w pełni korzystać z pastwiska. Mimo systematycznego zmniejszania populacji krów rasy hereford pierwiastki i krowy cielące się po raz drugi stanowią około 40% populacji. W roku 2000 tylko 9 krów było po 7 ocieleniu, a w roku 2013było ich już 78 (11,8%).
 
Please use the following format to cite the selected article: PRZYSUCHA T., GOŁĘBIEWSKI M., GRODZKI H., WNĘK K., SLÓSARZ J., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., TOKARSKI P. Analysis of Hereford beef cattle recording results in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015: 139-151
 
Author`s address:
Tomasz Przysucha
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl