Comparison of calving course of Charolaise purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Frisian cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 133-137
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)
 
Comparison of calving course of Charolaise purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Frisian cows

TOMASZ PRZYSUCHA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, KAROLINA WNĘK, JAN SLÓSARZ, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ 
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 
Abstract: Comparison of calving course of Charolaise purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Frisian cows. Calving course of cows of Charolaise breed covered by bulls of the same breed as well as cows of Polish Holstein Friesian breed inseminated with Charolaise bull’s semen was investigated. In purebred population the material was taken from the beef cattle recording scheme provided by the Polish Association of Beef Cattle Breeders and Producers. In case of  commercial crossing the material was taken from the questionnaires collected by the technicians representing Mazovian Centre of Animal Breeding and Reproduction in Łowicz. The data base covered calving course degree and calf body weight at birth degree. It was proved, that the significantly higher ratio of deliveries when human help was needed was stated in the purebred Charolaise population (24.5%), in comparison to crossbreeding where the above mentioned ratio was only 12.2%. The most difficult calvings were observed for the calves of the highest birth weight. The high ratio of assisted calvings in commercial crossing as well as in purebred population of Charolaises suggest that all of the deliveries should be monitored by the breeders. It should be also stated that the ratio of difficult calvings in the commercial crossing is significantly lower than that observed in purebred PHF population. Because of so low ratio of assisted calvings in commercial crossing with Charolaise bulls it should be recommended to use the semen of bulls which pedigree show high body weight at birth and muscularity.
 
Key words: Charolaise, calving course, commercial crossing
 
Streszczenie: Porównanie przebiegu porodu u krów rasy charolaise i jej mieszańców z bydłem rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W pracy oceniono przebieg porodów 98 krów rasy charolaise krytych buhajami tej samej rasy oraz 123 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (phf) krytych w krzyżowaniu towarowym z buhajami mięsnej rasy charolaise. W hodowli czystorasowej materiałem do badań były wyniki oceny użytkowości bydła mięsnego prowadzonej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W przypadku krzyżowania towarowego materiałem do badań były dane zawarte w „Kartach przebiegu ocielenia krowy” prowadzonych przez specjalistów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Dane dotyczące 98 porodów krów rasy charolaise inseminowanych nasieniem buhajów tej samej rasy oraz 123 porodów krów phf inseminowanych nasieniem buhajów mięsnej rasy charolaise obejmowały ocenę przebiegu porodu oraz masę cielęcia przy urodzeniu. Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, że znacznie wyższy i statystycznie istotny udział porodów wymagających pomocy człowieka stwierdzono w populacji czystorasowej bydła charolaise (24,5%), w porównaniu z krzyżowaniem towarowym krów mlecznych z buhajami tej rasy, gdzie odsetek trudnych ocieleń wyniósł zaledwie 12,2%. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ masy cielęcia na rozkład ocen przebiegu porodu w obu badanych populacjach. Najwięcej trudnych porodów zanotowano w grupie cieląt o najwyższej masie przy urodzeniu. Stosunkowo wysoki odsetek porodów wymagających udziału człowieka zarówno w krzyżowaniu towarowym, jak i w populacji czystorasowej charolaise, sugeruje potrzebę monitorowania przez hodowcę wszystkich porodów. Należy podkreślić, że odsetek przypadków trudnych ocieleń w krzyżowaniu towarowym z rasą charolaise jest znacznie mniejszy z ich częstością, jaką notuje się u bydła phf utrzymywanego w czystości rasy. 
 
Please use the following format to cite the selected article: PRZYSUCHA T., GOŁĘBIEWSKI M., WNĘK K., SLÓSARZ J., KUNOWSKA-SLÓSARZ M. Comparison of calving course of Charolaise purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Frisian cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 54 (2), 2015: 133-137
 
Author`s address:
Tomasz Przysucha
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl