Polymorphism of insulin-like growth factor IGF-1 gene in selected polish sheep breeds

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 129-132
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)

Polymorphism of insulin-like growth factor IGF-1 gene in selected polish sheep breeds

ROMAN NIŻNIKOWSKI1, GRZEGORZ CZUB1, MARCIN ŚWIĄTEK1, MAGDALENA ŚLĘZAK1, KRZYSZTOF GŁOWACZ2
1Division of Sheep and Goat Breeding, Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Division of Animal Hygiene and  Welfare, Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW


Abstract: Polymorphism of insulin like growth factor IGF-1gene in selected Polish sheep breeds. Research was carried out in 2009-2013 on 1751 sheep bred in Poland (1366 ♀; 385♂) - 4 meat-wool breeds: Polish Merino, Old type Polish Merino, Corriedale and Żelaźnieńska sheep and 3 meat breeds (Berrichone du cher, Suffolk, Charolaise) from 34 flocks selected randomly across the country. All animals were subjected to identification factor insulin-IGF-1 gene, in the assessment of C and T alleles. Summing up, it should be noted that in 4 meat-wool breeds and 2 meat breeds (Berrichone du cher , Suffolk) there were no polymorphism of alleles and genotypes of  insulin-like growth factor (IGF-1) gene, limiting its scope to determine C allele and CC genotype. Only one Charolaise ewe (breed imported from France) had T allele and C:T genotype. That result indicates the need for further research about sheep imported and adapted in Polish production conditions and assess the adaptation process.


Key words: sheep, IGF-1, distribution of alleles and genotypes


Streszczenie: Polimorfizm genu insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1 u wybranych polskich ras owiec. Badania przeprowadzono na 1751 owcach ras hodowanych w Polsce (1366♀ i 385♂) – 4 ras wełnisto-mięsnych: merynos polski, merynos polski starego typu, corriedale i owca żelaźnieńska oraz 3 ras mięsnych (berrichone du cher, suffolk i charolaise) w latach 2009-2013, pochodzących z 34 stad wybranych losowo na obszarze całego kraju. Wszystkie zwierzęta poddane były identyfikacji genu czynnika insulinopodobnego IGF-1, w zakresie oceny występowania alleli C i T. Podsumowując, stwierdzić należy iż u badanych 4 ras wełnisto-mięsnych oraz 2 ras mięsnych (berrichone du cher i suffolk) nie wykazano polimorfizmu występowania alleli i genotypów genu insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1, ograniczając jego zakres do ustalenia jedynie do allelu C
i genotypu CC. U importowanej z Francji rasy charolaise stwierdzono odstępstwo od tej reguły tylko
u 1 maciorki posiadającej allel T i genotyp C:T. Wynik ten wskazuje na potrzeby prowadzenia dalszych badań z tego zakresu u owiec pochodzących z importu i adaptowanych w polskich warunkach środowiska produkcyjnego, na podstawie którego można będzie ocenić zakres procesów adaptacyjnych.


Please use the following format to cite the selected article: NIŻNIKOWSKI R., CZUB G., ŚWIĄTEK M., ŚLĘŻAK M., GŁOWACZ K. Polymorphism of insulin-like growth factor IGF-1 gene in selected polish sheep breeds. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 54 (2), 2015: 129-132
 

Author`s address:
Prof. dr  hab. Roman Niżnikowski
Division of Sheep and Goat Breeding
Department of Animal Breeding and Production
Faculty of Animal Sciences
Warsaw University of Life Sciences
Ciszewskiego 8 Street, PL 02-786 Warszawa
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl