Comparison of the results of rearing the suckling piglets, receiving different Fe preparations

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 119-127
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)

Comparison of the results of rearing the suckling piglets, receiving different Fe preparations

PIOTR GOLENIA, ANNA REKIEL, JUSTYNA WIĘCEK
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Comparison of the results of rearing the suckling piglets, receiving different Fe preparations. The aim of the studies was determine the results of rearing the piglets which received three different preparations of iron (Fe) by injection. The sows, the progeny of which was covered with the observations, were at random assigned before parturition, to one from three experimental groups – E1, E2 and E3 (5 sows in each group). The rate of growth, feed utilization and health state of the piglets from birth until weaning (35 day of life) was controlled. The highest body weight of 5-week old piglets was recorded in group E3; the difference in relation to body weight of the piglets from group E1 and 2 was equal to 3.47% and 13.15%, respectively (p>0.05). The best equalization of body weight of 5-week old piglets was found in groups E3 and E1. The piglets from group E3 consumed the greatest quantity of fixed feed until weaning; in the mentioned group, the body weight gain in total was the highest one (8.44 kg/head). The mean daily gains of the piglets from group E3 were equal to 241 g and they were higher as compared to group E1 and E2 by 5.24% and 12.62%, respectively. Consumption of solid feed per gain of 1kg of body weight of the litter amounted in groups E1, E2 and E3 to 4.80, 3.49 and 4.65 kg, respectively. The mentioned index was low what indicates a good milk performance of the sows. All three employed preparations fulfilled their prophylactic function and prevented incidence of anaemia symptoms.

Key words: piglets, iron (Fe), Fe preparations


Streszczenie: Porównanie wyników odchowu prosiąt otrzymujących różne preparaty żelaza. Celem badań było określenie wyników odchowu prosiąt otrzymujących iniekcyjnie trzy różne preparaty żelaza. Lochy których potomstwo objęto obserwacjami, przed porodem przydzielono losowo do jednej z trzech grup doświadczalnych - E1, E2 i E3 (każda po 5 loch). Kontrolowano tempo wzrostu, wykorzystanie paszy i stan zdrowia prosiąt od urodzenia do odsadzenia (35. dzień). Największą masę ciała 5. tygodniowych prosiąt stwierdzono w grupie E3; różnica w stosunku do masy prosiąt z grupy E1 i E2 wyniosła odpowiednio 3,47% i 13,15% (p>0,05). Najlepsze wyrównanie masy ciała 5. tygodniowych prosiąt stwierdzono w grupach E3 i E1. Prosięta z grupy E3 pobrały najwięcej paszy stałej do odsadzenia i w tej grupie przyrost masy ogółem był największy (8,44 kg/szt.). Średnie dobowe przyrosty prosiąt z grupy E3 wyniosły 241 g, i były większe vs grupy E1 i E2 o: 5,24% i 12,62%. Zużycie paszy stałej na przyrost 1 kg masy miotu wyniosło w grupach E1, E2, E3 odpowiednio: 4,80, 3,49 i 4,65 kg. Wskaźnik ten był niski co wskazuje na dobrą mleczność loch. Wszystkie trzy stosowane preparaty spełniły swoją profilaktyczną funkcję i zapobiegły wystąpieniu symptomów niedokrwistości.

Please use the following format to cite the selected article: GOLENIA P., REKIEL A., WIĘCEK J. Comparison of the results of rearing the suckling piglets, receiving different Fe preparations. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 54 (2), 2015: 119-127

Author’s address:
Anna Rekiel
Department of Pigs Breeding
Department of Animal Breeding and Production
Faculty of Animal Science
Warsaw University of Life Sciences
Ciszewskiego 8,
02-786 Warsaw
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl