Sacred architecture in the residential landscape - the case of Wilanów

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 35, 2014: 53-66
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014)

Sacred architecture in the residential landscape - the case of Wilanów

DOROTA SIKORA, MAŁGORZATA KACZYŃSKA
Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This paper concerns spatial relations between a historical residence and sacral buildings, using the example of the Wilanów district in Warsaw. Historical churches and other sacral elements have been visible dominants within Polish residential areas and have been included in their composition. In Wilanów, this can be seen both in the geometrical, Baroque composition established in the 17th and 18th centuries, in which the local church was included, and in the subsequent Romantic composition established in the 19th century, where the church and other sacral buildings performed the role of dominants. At present, historical sacral buildings are becoming less visible within the Wilanów residential area and newly designed churches are not compositionally related to the residence.

Key words: sacred architecture in landscape, cultural landscape, Wilanów

Streszczenie: Sacrum w krajobrazie rezyden-cjonalnym - przykład Wilanowa. Niniejszy tekst dotyczy relacji przestrzennych między rezydencją a obiektem sakralnym, przedstawionych na przykładzie Wilanowa. Historycznie bryła kościoła oraz inne obiekty sakralne stanowiły wyraźne dominanty w przestrzeni polskich rezydencji i były kompozycyjnie włączone do ich układu. W Wilanowie świadczą o tym zarówno zgeome-tryzowane, kwaterowe rozwiązania barokowe, zastosowane tu w wiekach XVII i XVIII, w które wkomponowano tutejszy kościół, jak i późniejsza, romantyczna kompozycja, wprowadzona w XIX wieku, w której kościół i inne obiekty sakralne pełniły rolę dominant. Współcześnie historyczne obiekty sakralne stają się coraz mniej czytelne w przestrzeni rezydencji wilanowskiej, a nowe tego typu realizacje nie pozostają z rezydencją w żadnych związkach kompozycyjnych.

Please use the following format to cite the selected article:
SIKORA D., KACZYŃSKA M. Sacred architecture in the residential landscape – the case of Wilanów. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014: 53-66

Authors’ addresses:
e-mail: dorotasikora@poczta.onet.pl