Allotment gardens in former Eastern Bloc countries - a comparative study of spatial policy in Tallinn and Warsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 35, 2014: 39-51
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014)

Allotment gardens in former Eastern Bloc countries - a comparative study of spatial policy in Tallinn and Warsaw

HANNA SZUMILAS
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This paper is based on the results of a Short Time Scientific Mission under COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned, which was completed in October 2013 at the Estonian University of Life Sciences. During a stay of two weeks in Tartu and Tallinn I collected data about the planning of allotment gardens both on a national scale and at city level (Tallinn). The data allowed me to compare the results from the STSM with results of research carried out in Warsaw in Poland. Current trends in many European countries show that allotment gardens are again very popular. The main aim of this paper is to describe differences and similarities in the development of allotment gardens in the capital cities of Estonia and Poland. I was interested in examining the situation in two former Eastern Bloc countries where in the past allotment gardening was partly understood as an element of doctrine. I was mostly interested in the planning system, which guarantees possible legal frameworks for allotment gardening and makes it possible to predict the future development of allotment gardens.

Key words: allotment gardens, urban agriculture, spatial planning, Tallinn, Warsaw, Eastern Bloc countries

Streszczenie: Ogrody działkowe w krajach byłego bloku wschodniego - studia porównawcze systemu planowania przestrzennego w stolicach Estonii i Polski, Tallina i Warszawy. Artykuł ten powstał na podstawie wyników Short Term Scientfic Mission w ramach programu COST Action TU 1201 Miejskie Ogrody Działkowe w Miastach Europejskich - Przyszłość, Wyzwania i Wnioski, która miała miejsce w październiku 2013 roku na Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym. W trakcie dwóch tygodni pobytu w Tartu i Tallinie próbowałam zebrać dane dotyczące sytemu planowania ogrodów działkowych w skalach kraju i miasta (Tallinna). Zebrane dane pozwoliły mi na porównanie rezultatów STSM z wynikami badań przeprowadzonych w Warszawie, w Polsce. Obecne trendy w wielu krajach europejskich pokazują, że ogrody działkowe stały się ponownie bardzo popularne. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie różnic i podobieństw w rozwoju ogrodów działkowych w stolicach Estonii i Polski. Byłam zainteresowana jak sytuacja tych obiektów wygląda w dwóch krajach byłego bloku wschodniego, gdzie przydziały na ogrody działkowe dla klasy robotniczej było po części rozumiane jako element doktryny. W moich badaniach byłam głównie zainteresowana systemem planowania przestrzennego, który gwarantuje możliwe ramy prawne dla obecności ogrodów działkowych i pozwala częściowo przewidzieć dalszy rozwój ogrodów działkowych.

Please use the following format to cite the selected article:
SZUMILAS H. Allotment gardens in former Eastern Bloc countries – a comparative study of spatial policy in Tallinn and Warsaw. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014: 39-51

Authors’ addresses:
e-mail: hanna.szumilas@gmail.com