Evaluation of selected Polish carrot cultivars for nutritive value and processing - a preliminary study

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 35, 2014: 3-14
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014)

Evaluation of selected Polish carrot cultivars for nutritive value and processing - a preliminary study

AGNIESZKA SĘKARA, ALICJA POHL, ANDRZEJ KALISZ, ANETA GRABOWSKA, STANISŁAW CEBULA
Department of Vegetable and Medicinal Plants, University of Agriculture in Krakow

Abstract: In the developed world, there is now a great demand for a wide spectrum of high-quality processed vegetable products, with emphasis on freshness and convenience. Carrot is among the most important vegetables in Poland, due to its high biological value and wide range of uses in processing. The breeding of carrots in Poland is directed towards creating new cultivars, meeting the high requirements of the fresh market and processing industry. The aim of the present study was to assess the quality of Polish carrot breeding lines and cultivars and their usefulness for the production of minimally processed carrot cubes. The experiment was carried out in 2008 and 2009 at the University of Agriculture in Krakow, Poland, with selected carrot breeding lines and cultivars ('A02', 'B01', 'Drako Ff, 'F03', 'N04', 'NOE 606', 'NOE 808'). The morphological and chemical characteristics were evaluated and processing usefulness was assessed. 'NOE 606' formed roots with an attractive cylindrical shape with a small core. 'N04' was the line with the highest biological value according to the analyzed chemical characteristics, especially with its high content of dry matter, soluble sugars, carot-enoids and soluble solids, and low accumulation of nitrates. 'NOE 808' provided frozen cubes with the best quality, while 'N04', 'A02' and 'NOE 606' showed the greatest suitability for drying. Root length correlated positively with carotenoid content, but negatively with the level of nitrates. The Polish-bred carrot genotypes were characterized by high biological quality, but the differences between them were significant, enabling the identification of genotypes with the best features for particular types of use.

Key words: Daucus carota, carotenoids, nitrates, freezing, drying

Streszczenie: Ocena wartości odżywczej i przydatności przetwórczej wybranych odmian marchwi polskiej hodowli - badania wstępne. W krajach wysokorozwiniętych istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty warzywne, przygotowane w formie gotowej do spożycia. Marchew należy do najważniejszych gospodarczo warzyw w Polsce ze względu na wysoką jakość biologiczną i dużą wartość przetwórczą. Hodowla marchwi w Polsce jest ukierunkowana na tworzenie nowych odmian spełniających wysokie wymagania rynku warzyw świeżych i przemysłu przetwórczego. Celem prezentowanych badań była ocena jakości polskich linii hodowlanych i odmian marchwi pod względem przydatności produkcji minimalnie przetworzonego produktu, jakim jest mrożona i suszona kostka. Eksperyment przeprowadzono w latach 2008 i 2009 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obiektem badań były linie hodowlane i odmiany marchwi polskiej hodowli ('A02', 'B01', 'Drako F1', 'F03', 'N04', 'NOE 606', 'NOE 808'). Oceniono cechy morfologiczne i chemiczne korzeni oraz jakość minimalnie przetworzonej kostki marchwiowej. 'NOE 606' wytworzyła korzenie o cylindrycznym kształcie i małym udziale rdzenia w średnicy korzenia. 'N04' charakteryzowała największa wartość biologiczna, określona na podstawie składu chemicznego korzeni, szczególnie wysokiego poziomu suchej masy, cukrów rozpuszczalnych, karotenoidów, ekstraktu oraz słabej akumulacji azotanów. 'NOE 808' była najlepszym surowcem do produkcji mrożonej kostki najwyższej jakości. 'N04', 'A02' i 'NOE 606' wykazały największą przydatność do suszenia. Długość korzenia spichrzowego była pozytywnie skorelowana z zawartością karotenoidów, ale negatywnie - z poziomem azotanów. Wykazano również korelacje między pozostałymi z analizowanych parametrów. Genotypy marchwi polskiej hodowli charakteryzowała bardzo duża wartość biologiczna, a istotne różnice w poszczególnych parametrach opisujących jakość materiału świeżego i minimalnie przetworzonego mogą posłużyć do wytypowania linii dedykowanych do konkretnego sposobu wykorzystania na rynku warzywnym.

Please use the following format to cite the selected article:
Evaluation of selected Polish carrot cultivars for nutritive value and processing – a preliminary study. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014: 3-14

Authors’ addresses:
e-mail: a.sekara@ur.krakow.pl