Estimation of electricity production from biomass power plants for next three years

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 71-77
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Estimation of electricity production from biomass power plants for next three years

MARTA BLOCH-MICHALIK, MAREK GAWORSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Biomass in Poland has the greatest technical potential of all domestic sources of renewable energy. Solid biomass from forestry, agriculture (energy crops and vegetable waste), food processing and biogas summary potential is estimate at 610 PJ.year-1. Biomass in Poland has the best chance of development. The use of biomass as a fuel, especially in large combustion plants with a capacity of 50 MW, allows you to limit (in Poland, about 90 objects) of CO2 emissions in the national balance sheet. This is an important element of the CO2 reduction potential, while maintaining the desired level of electricity production.

Key words: RES Act, biomass, estimation

Streszczenie: Ocena produkcji energii elektrycznej z plantacji roślin energetycznych w okresie najbliższych trzech lat. Produkcja biomasy w Polsce wyróżnia się największym potencjałem pod względem technicznym spośród krajowych źródeł energii odnawialnej. Biomasa pochodząca z leśnictwa, rolnictwa (roślin energetycznych i pozostałości po uprawie), przetwarzania żywności i produkcji biogazu stanowi potencjał energetyczny na poziomie około 610 PJ rocznie. Produkcja biomasy w Polsce wykazuje tendencje do systematycznego rozwoju. Przeprowadzone analizy wskazały, że wykorzystanie biomasy jako paliwa, szczególnie w dużych spalarniach masy roślinnej o mocy 50 MW, pozwala ograniczyć emisję CO2 w łącznym bilansie emisji w skali kraju. Jest to szczególnie istotne w kontekście oceny i perspektyw produkcji energii elektrycznej.

Please use the following format to cite the selected article:
BLOCH-MICHALIK M., GAWORSKI M. Estimation of electricity production from biomass power plants for next three years. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 71-77

Authors’ address:
Marta Bloch-Michalik
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: marta_michalik@sggw.pl