Research of parameters of cutting the stems of giant miscanthus on the resistance force

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 65-70
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Research of parameters of cutting the stems of giant miscanthus on the resistance force

TOMASZ NOWAKOWSKI, KRYSTYNA WRÓBEL
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The process of shredding plants using assemblies of agricultural machines is the most energy intensive stage of production. Utilization of classic shredding machines for harvesting energy plants requires investigation and explanation of energy expenditures needed to obtain the biomass. Therefore an important factor is acquisition of knowledge on the cutting force required to cut stems of giant miscanthus for different angles of the stem in relation to the cutting edge and the water content of the plants. Analysis of variance showed that the cutting force was varied in a statistically significant manner depending on the angle between the stem and the cutting edge and the water content of the stem. With increase of the angle the force decreased, while it increased with increased water content.

Key words: cutting force, giant miscanthus

Streszczenie: Badania wpływu parametrów cięcia łodyg miskanta olbrzymiego na wartość siły oporu. Proces rozdrabniania roślin w zespołach maszyn to najbardziej energochłonny etap w produkcji. Zastosowanie klasycznych maszyn rozdrabniających do zbioru roślin energetycznych wymaga poznania i wyjaśnienia nakładów energetycznych ponoszonych na proces pozyskania biomasy. Dlatego istotne stało się pozyskanie wiedzy o wielkości siły cięcia łodyg miskanta olbrzymiego dla różnych kątów ułożenia łodygi miskanta olbrzymiego względem krawędzi ostrza tnącego i wilgotności badanych roślin. Analiza wariancji wykazała, że wartość siły cięcia była zróżnicowana, w sposób statystycznie istotny, od zmian kąta ułożenia łodygi względem krawędzi ostrza tnącego i wilgotności łodyg miskanta olbrzymiego. Ze wzrostem kąta malała wartość siły odwrotnie niż dla wilgotności łodyg.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T., WRÓBEL K. Research of parameters of cutting the stems of giant miscanthus on the resistance force. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 65-70

Authors’ address:
Tomasz Nowakowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl