Differences in the assessment of beef carcasses in EUROP system

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 105-113
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Differences in the assessment of beef carcasses in EUROP system

KAROLINA WNĘK1, MARCIN GOŁĘBIEWSKI1, TOMASZ PRZYSUCHA1, ALICJA WOŹNIAK², JERZY WIERZBICKI2
1Division of Cattle Breeding; Faculty of Animal Sciences;  Warsaw University of Life Sciences
2Polish Association of Beef Cattle Producers

Abstract: Classification of slaughter animals in EUROP system is obligatory for all EU countries. Visual assessment of beef carcasses determines the level of muscle and fat in scales from E to P and from 1 to 5. At the same time beef carcass is classified into one of five categories of cattle for slaughter from A to E. Visual assessment is not fully objective and is fraught with classifier error, which has an impact on the final assessment of the carcass. 2689 beef carcasses were classified in different categories for slaughter. Assessments were performed by three classifiers independently and in the same conditions in the slaughter line. Based on the results of evaluations of beef carcasses were performed statistical analysis. The average value for the conformation was class O, which accounted for 52.66% of all beef carcasses and at a comparable level fat class 2 and 3 – 39.54%, 32.54% respectively, which is characterized by a low content of meat and average fat content in carcase. CV (coefficient of variation) for the SE (standard deviation) in the conformation class was around 3% for the three categories slaughter A, B and E, and D was 2.16%. For the fat class regardless of the category slaughter CV for the SE was 3 times larger. The results suggest that visual assessment of beef carcasses is not objective and is fraught with error evaluator.

Key words: beef carcass, classification, EUROP system, conformation, fat class

Streszczenie: Różnice w ocenie tusz wołowych w systemie EUROP. Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP jest obowiązkowa dla wszystkich państw UE. Wizualna ocena tusz wołowych określa poziom umięśnienia oraz otłuszczenia w pięciostopniowych skalach od E do P i od 1 do 5. Jednocześnie każda tusza wołowa klasyfikowana jest do jednej z pięciu kategorii bydła rzeźnego od A do E. Niestety wizualna ocena nie jest w pełni obiektywna i jest obarczona błędem oceniającego, co ma wpływ na ostateczną ocenę tuszy. Sklasyfikowano 2689 tusz wołowych w różnych kategoriach rzeźnych. Ocen dokonywało 3 klasyfikatorów niezależnie od siebie i w tych samych warunkach panujących na linii ubojowej. Na podstawie uzyskanych ocen dokonano analizy statystycznej. Najczęściej występującą klasą umięśnienia była klasa O, co stanowiło 52.66% wszystkich sklasyfikowanych tusz. Natomiast w klasie otłuszczenia były to na porównywalnym poziomie dwie klasy: 2 i 3 – 39.57% i 32.54%, co charakteryzuje tusze o niskiej zawartości mięsa i średniej zawartości tłuszczu. CV dla SE wynosił dla klasy umięśnienia około 3% dla trzech kategorii rzeźnych A, B i E, natomiast dla D wynosił 2,16%. Dla klasy otłuszczenia niezależnie od kategorii rzeźnej CV w przypadku SE był 3 razy większy. Otrzymane wyniki sugerują, że wizualna ocena tusz wołowych nie jest obiektywna i jest obarczona błędem oceniającego.

Please use the following format to cite the selected article:
WNĘK K., GOŁĘBIEWSKI M., PRZYSUCHA T., WOŹNIAK A., WIERZBICKI J. Differences in the assessment of beef carcasses in EUROP system. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 105-113

Authors' address:
Karolina Wnęk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Bydła
Ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: karolina_wnek@sggw.pl