Analysis of Limousine beef cattle recording results in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 83-94
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Analysis of Limousine beef cattle recording results in Poland

PRZYSUCHA TOMASZ, GOŁĘBIEWSKI MARCIN, GRODZKI HENRYK, WNĘK KAROLINA, SLÓSARZ JAN, KUNOWSKA-SLÓSARZ MAŁGORZATA, TOKARSKI PIOTR
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Analysis of Limousine beef cattle recording results in Poland. The aim of the study was to assess the utility of selected results of the French Limousine breed with respect to their compliance with the breeding goal and standards adopted by the Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle (PABPBC). The subject of the analysis were the results of the assessment of recording results of the French Limousine breed in Poland. The study is based on data for the years 2002-2013 of PABPBC and the National Center of Animal Breeding (NCAB) for 1996-2001. The data set included: N - the number of animals tested, Min. - Minimum values in the studied traits, Max. - The maximum value of the selected traits, Average - average values of the analyzed traits, SD - standard deviation. Evaluated traits are: average weight of cows (kg), the average body weight of calves after birth (kg), the average daily gains for age 210 days (g), the average body weight of calves at the age of 210 days (kg), the average milk yield (kg), the terms of cows and heifers calving aptitude, the distribution of the population according to the order of calving cows. The share of purebred and crossbred Limousine cows in the national beef cattle population is dominant and in 2013 constituted 81.2%. The average body weight of cows do not depart from the masses assumed to culture. Higher birth weight bulls had reached in 2013. Weight of  37.5 kg. The difference between bulls and heifers was 3 kg. Calves were characterized by high body weight daily gains during rearing: 900-1009 g respectively for heiferss and 973-1088 g for the bulls. It should be noted that since 2002 bulls exceeded the 1000-gram idaily gains. The Polish Limousine cattle herds in recent years from 30.1 to 44.7% of cows calved during the relevant period. Thanks to the consistent growth of the population of Limousine, primiparous cows and cows calving for the second time amounted to about 40% of the population, despite the growing number of older cows. In 2000, only 2 cows were after 7 calvings, and in 2013 there were 1416 already (12.6%). It mean that the life of the cow increases, which is of particular economic importance.

Key words:  beef cattle, Limousine, beef cattle recording

Streszczenie: Analiza wyników oceny użytkowości francuskiej rasy limousine w Polsce. Celem pracy była analiza wybranych wyników oceny użytkowości francuskiej rasy limousine w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi przyjętymi przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości francuskiej rasy bydła mięsnego limousine w Polsce. Opracowanie oparte jest na danych PZHiPBM za lata 2002-2013 oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) za lata 1996-2001. Zbiór danych obejmował: N – liczbę badanych zwierząt,  Min. – minimalne wartości w badanej cechy, Max. – maksymalne wartości badanej cechy, Średnia – uśrednione wartości badanej cech, SD – odchylenie standardowe. Oceniane cechy to: średnie masy ciała krów (kg), średnie masy ciała cieląt po urodzeniu (kg), średnie przyrosty dobowe do wieku 210 dni (g), średnie masy ciała cieląt w wieku 210 dni (kg), średnia mleczność krów (kg), terminy ocieleń krów i jałowic, rozkład populacji krów według kolejności ocielenia. Udział czystorasowych i mieszańcowych krów rasy limousine w krajowej populacji bydła mięsnego jest dominujący i w roku 2013 stanowił 81,2%. Średnie masy ciała krów nie odbiegają od mas założonych w celu hodowlanym. Wyższą masą urodzeniową miały buhajki osiągając w 2013 r. wagę 37,5 kg. Różnicą pomiędzy buhajkami a jałówkami wynosiła  3 kg. Cielęta charakteryzowały się wysokimi przyrostami w okresie odchowu: 900-1009 g odpowiednio dla cieliczek  i 973-1088 g dla buhajków. Należy zauważyć, iż od 2002 roku buhajki przekroczyły 1000-gramowe przyrosty dobowe. W polskich stadach bydła limousine cieliło się w ostatnich latach we właściwym okresie od 30,1 do 44,7 % krów. Dzięki systematycznemu wzrostowi populacji krów rasy limousine pierwiastki i krowy cielące się po raz drugi stanowią około 40% populacji, mimo stale rosnącej liczby krów starszych. W roku 2000 tylko 2 krowy były po 7 ocieleniu, a w roku 2013było ich już 1416 (12,6%). Wynika z tego, że wydłuża się czas użytkowania krów, co ma  szczególne znaczenie ekonomiczne.

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GOŁĘBIEWSKI M., GRODZKI H., WNĘK K., SLÓSARZ J., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., TOKARSKI P. Analysis of Limousine beef cattle recording results in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 83-94


Authors’ address:
Tomasz Przysucha
Department of Animal Breeding
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl