Analysis of results assessment of growth of Charolais beef cattle in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 71-82
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Analysis of results assessment of growth of Charolais beef cattle in Poland

PRZYSUCHA TOMASZ, GOŁĘBIEWSKI MARCIN, GRODZKI HENRYK, WNĘK KAROLINA, SLÓSARZ JAN, KUNOWSKA-SLÓSARZ MAŁGORZATA, TOKARSKI PIOTR
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Analysis of results assessment of growth of Charolais beef cattle in Poland. The aim of the study was to assess the utility of selected results of the French Charolais breed with respect to their compliance with the goal of racial breeding and standards adopted by the Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle (PABPBC). The subject of the analysis were recording results of the French Charolais beef cattle breed in Poland. The study was based on data for the years 2002-2013 of PABPBC and the National Center of Animal Breeding (NCAB) for 1996-2001. The data set included: n - the number of animals tested, min. - Minimum values in the studied traits, max. - the maximum value of the selected features, average - average values of the analyzed traits, SD - standard deviation. Evaluated properties are: average weight of cows (kg), the average body weight of calves after birth (kg), the average daily gains for age 210 days (g), the average body weight of calves at the age of 210 days (kg), the average milk yield (kg), the terms of cows and heifers calving aptitude, the distribution of the population according to the order of calving cows. One can observe a gradual decline in the share of Charolais breed in national beef cattle population, also shows a significant decrease in the number of crossbreds with Charolais breed. The average weight of cows in 2005-2006 amounting to 559.4 and 570.2 kg meet the standards for breeding of cows entered in the initial part of the herd book, which define the minimum weight of Charolais cows after first calving as 550 kg. The average weight at birth of heifer calves in each year assessment was similar, but after 2008 began more than 40 kg. In purebred bull calves was seen a systematic increase in the average birth weight. The difference in birth weights between heifers and bulls ranged from 1 kg in 1999 to 3.6 kg in 2012. High average daily weight gains of bulls to 210 days of age, at short extra supplementary fattening period of about one month allow to export the animals weighing about 300 kg at an good price. The average daily gains of heifers (550-560 g), guarantee obtaining at 15 months of age body weight allowing the commencement of breeding. From 30.4 to 47.8% Charolais cows in recent years delivered in the relevant period.

Key words:  beef cattle, Charolais, beef cattle recording

Streszczenie: Analiza wyników oceny wzrostu bydła Charolaise w Polsce. Celem pracy była analiza wybranych wyników oceny użytkowości francuskiej rasy charolaise w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi przyjętymi przez PZHiPBM. Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości francuskiej rasy bydła mięsnego charolaise w Polsce. Opracowanie oparte jest na danych Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) za lata 2002-2013 oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) za lata 1996-2001. Zbiór danych obejmował: N – liczbę badanych zwierząt,  min. – minimalne wartości w badanej cechy, max. – maksymalne wartości badanej cechy, średnia – uśrednione wartości badanej cech, SD – odchylenie standardowe. Oceniane cechy to: średnie masy ciała krów (kg), średnie masy ciała cieląt po urodzeniu (kg), średnie przyrosty dobowe do wieku 210 dni (g), średnie masy ciała cieląt w wieku 210 dni (kg), średnia mleczność krów (kg), terminy ocieleń krów i jałowic, rozkład populacji krów według kolejności ocielenia. Można zaobserwować stopniowy spadek udziału rasy charolaise w krajowej populacji bydła mięsnego. widać również znaczący spadek liczby mieszańców z rasą charolaise. Średnie masy krów w latach 2005-2006 wynoszące odpowiednio 559.4 i 570.2 kg spełniają standardy hodowlane dla krów wpisywanych do części wstępnej księgi hodowlanej, które określają minimalną masę ciała krowy rasy charolaise po 1. ocieleniu jako 550 kg. Średnia masa ciała przy urodzeniu jałówek w poszczególnych latach oceny była zbliżona, ale po roku 2008 zaczęła przekraczać 40 kg. U buhajków czystorasowych  widać systematyczny wzrost średniej masy urodzeniowej. Różnica średnich mas urodzeniowych między jałówkami, a buhajami wynosiła od 1kg w roku 1999 do 3.6 kg w roku 2012. Wysokie średnie przyrosty dobowe masy ciała buhajków do 210 dnia życia pozwalają przy niedługim dodatkowym uzupełniającym okresie opasu wynoszącym około jednego miesiąca sprzedaż na eksport za korzystną cenę opasów o masie ciała około 300 kg. Uzyskane średnie dobowe przyrosty cieliczek  dają gwarancję,  że dalsze żywienie gwarantujące przyrosty dobowe w granicach 550-560 g pozwolą na uzyskanie przez nie w wieku 15 miesięcy masy ciała pozwalającej na rozpoczęcie użytkowania rozpłodowego. W polskich stadach bydła charolaise cieliło się w ostatnich latach we właściwym okresie od 30.4 do 47.8 % krów.

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GOŁĘBIEWSKI M., GRODZKI H., WNĘK K., SLÓSARZ J., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., TOKARSKI P. Analysis of results assessment of growth of Charolais beef cattle in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 71-82


Authors’ address:
Tomasz Przysucha
Department of Animal Breeding
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl