Changes in the concentration of selected minerals in milk and blood of high- milking cows during lactation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 59-70
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Changes in the concentration of selected minerals in milk and blood of high- milking cows during lactation

TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, BEATA KUCZYŃSKA, KAMILA PUPPEL,  AGATA WÓJCIK, MAŁGORZATA BRZEZIŃSKA, MARTA CZUB
Faculty of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences –SGGW

Abstract: Changes in the concentration of selected minerals in milk and blood of high- milking cows during lactation. The aim of this research was the analysis of the content of calcium, phosphorus and magnesium in milk and blood of Polish Holstein-Frisian (PHF) milking cows during full lactation. The research was conducted on 100 PHF cows during two years (50 cows in each year). Samples of milk and blood were taken in each month of lactation (10 samples) in order to determine minerals concentration. Additionally, samples of forage were pooled out. Study revealed that the level of calcium in the feed is too low, the level of phosphorus – optimal, whereas the content of magnesium exceeds animal demand. There were significant differences in the content of calcium, phosphorus and magnesium in the consecutive months of lactation. The content of minerals in blood was normal; similar situation was observed in the case of the calcium and phosphorus in milk, with the exception of milk magnesium concentration, which was too low and most diversified during the lactation.

Key words: minerals, blood, milk

Streszczenie: Zmiany zawartości wybranych składników mineralnych w mleku i krwi krów wysokomlecznych w okresie pełnej laktacji. Celem badań była analiza zawartości wapnia, fosforu oraz magnezu w mleku i krwi krów wysokomlecznych w okresie pełnej laktacji. Badania przeprowadzono na 100 krowach rasy PHF w okresie 2 lat (50 krów w każdym roku). Próbki mleka i krwi pobierano w każdym miesiącu laktacji (10 pobrań) i określano w nich zawartość składników mineralnych. Dodatkowo pobrano próby pasz. Wykazano, że poziom wapnia w dawkach jest zbyt niski, poziom fosforu optymalny, natomiast zawartość magnezu w dawkach przekraczała zapotrzebowanie zwierząt. Stwierdzono statystycznie istotne różnice w zawartości Ca, P i Mg w poszczególnych miesiącach laktacji. Zawartość składników mineralnych we krwi była w normie, podobną sytuację zaobserwowano w przypadku zawartości wapnia oraz fosforu w mleku. Wyjątek stanowi stężenie magnezu w mleku, które jest zbyt niskie i najbardziej zróżnicowane w okresie laktacji.

Please use the following format to cite the selected article:
NAŁĘCZ-TARWACKA T., GOŁĘBIEWSKI M., KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., WÓJCIK A., BRZEZIŃSKA M., CZUB M., BENET M. Changes in the concentration of selected minerals in milk and blood of high-milking cows during lactation. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 59-70

Author’s address:
Teresa Nałęcz-Tarwacka
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02 -786 Warszawa,  Poland
Tel: +48 22 59 36539
E-mail: teresa_nalecz_tarwacka@sggw.pl